Historia de españa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2764 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resum del tema 2

Les transformacions econòmiques del segle XlX

Canvis importants en l'economia d'Espanya, va continuar sent un país eminentment agrari. Només el país Basc i Catalunya van produir una revolució industrial. L'agricultura va evolucionar a l'àrea mediterrània i la propietat de les terres van canviar per les desamortitzacions. Ferrocarril i un mercat únic.

La demografia

AEuropa la majoria de països van créixer durant el segle XlX.
Gran Bretanya= es va triplicar. Espanya també experimentà un canvi important, però més lent per la alta taxa de mortalitat durant tot el segle per les guerres civils i l'escàs creixement de la indústria i epidèmies.
Les constants demogràfiques van ser les mateixes: increment de la població absoluta, augment lleuger de la poblacióurbana en detriment del camp, disminució gradual de la població activa del sector primari.

Canvis en l'agricultura

Els polítics industrials del s XlX volien modernitzar l'agricultura. Volien invertir en maquinària, adobs, introducció de nous conreus més rendibles i nous mercats, però es van trobar amb molts obstacles com que la de la propietat de la terra que la majoria era de l'església i de lanoblesa i aquests tenien un caràcter rendista i poc emprenedor que posaven un fre que impedia que Espanya produís una arrencada econòmica.
La situació en el camp que provocava tots aquest problemes era la següent: els clergues i nobles tenien terres, però no es dedicaven a l'activitat productiva. Les deixaven en mans dels arrendataris que eren pobres que les explotaven molt poc per pagar-li alsseus amos, això dificultava que hi haguessin beneficis per millorar els conreus i comprar maquinària.
Terres comunals que eren grans extensions de terreny que estaven mal explotades amb complements silvestres i servien als camperols per equilibrar la seva situació econòmica.
Mans mortes: eren les terres de l'església i dels municipis i no es podien vendre.
Tots aquests fets feien que Espanya,al començament dels segle XlX no pogués progressar.

Desamortitzacions

Els polítics liberals sabien que a la resta d'Europa havien canviat l'estructura de la propietat de la terra i per això van avançar en l'agricultura i per aconseguir-ho era necessari eliminar el règim senyorial i seguidament, eliminar el sistema de mans mortes per poder vendre les terres i progressar.
Per això es vaproduir les desamortitzacions on la primera de l'any 1836 va ser feta per Juan Álvarez Mendizàbal i va nacionalitzar béns d'ordres religiosos per afrontar el deute públic i finançar l'exèrcit contra els carlins. 1855 Segona Desamortització: bienni progressista per Pascual Madoz. Nacionalització i venda de les terres del patrimoni municipal, estatal i dels ordres militars. El procediment per fer lesdesamortitzacions era taxar les propietats i una subhasta pública venuda a millor postor, cobrant amb diners o deute públic. Conseqüències
Les conseqüències van ser evidents: Canvi de propietat, on el 40% de la propietat dels clergues van passar a ser dels aristòcrates terratinents, clergues seculars, comerciants i industrials. Inestabilitat i inseguretat de molts agricultors que van perdre eldret d'ús de béns comunals i es va produir la proletarització dels pagesos (persones que tenien algun sistema per obtenir recursos per viure es van veure a llogar la seva capacitat de treball per sobreviure). Finalment, una classe social de propietaris emprenedors van ampliar la superfície cultivada i augmentar la productivitat.
Agricultura Comercial

A la segona meitat del s. XlX a la zona de lacosta mediterrània hi havia una agricultura orientada en la comercialització de productes a l'interior i a l'exterior. Els productes que exportaven eran: Vinya, cítrics, arròs i canya de sucre. Amb la vinya va presentar un creixement important entre els 1850 i 1875 per què a Europa va haver-hi una plaga un insecte qe va afectar a la vinya francesa, fil·loxera. Espanya va ser la primera potència...