Historia de la psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2370 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Universitat Oberta de Catalunya Història de la Psicología

PAC 1

Pàg.: 9/1

Fitxer:Eva Sanchez Ramírez_aula 4_pac 1.doc

Universitat Oberta de Catalunya Història de la Psicología

PAC 1

La revolució darwiniana i l’origen de la psicologia científica.

PAC 1

Pàg.: 9/2

Fitxer:Eva Sanchez Ramírez_aula 4_pac 1.doc

Universitat Oberta de Catalunya Història de la PsicologíaPAC 1

El primer text que comentarem, es un fragment de Charles Darwin (1871)del llibre The Descent of Man and Selection in relation to Sex. Londres (Extret de Sahakian, William S (1982) Història de la psicologia, México:Editorial Trillas. La idea principal pot resumir-se amb la afirmació: “la diferència intelectual entre animals i éssers humans no és d'espècie sinó de grau”, amb aquesta fraseDarwin transforma la imatge del ser humà, que deixa de ser el centre de la creació per convertir-se en un organisme que lluita per la supervivència i amb uns instints que li recorden al seu passat animal. Aquesta afirmació o idea de Darwin dona origen a la psicologia comparada, una disciplina orientada a l' estudi comparatiu de la ment animal i humana, la qual va despertar un interès per lesemocions. Podem destacar que Wunt va explicar el origen del llenguatge humà en funció dels gestos emocionals (forma més primitiva de comunicació social). La teoria de l' evolució es fonamentava en la observació més que en el experiment, però ningú podia negar la seva naturalesa científica. Això va fer pensar que es podia creure en una psicologia semblant a la biologia, que es basava en el mètode dela observació de les conductes i centrada en els processos de adaptació del medi ambient extern. La visió evolucionista de Darwin de la naturalesa humana, estaria latent en psicologies funcionalistes nord-americanes o en la teoria dels Instints de l' anglès William McDougall (1871-1938), o en la psicologia de Freud, amb la seva dinàmica dels instints, o en la moderna Etología. Totes elles tenenles seves arrels en la biologia evolucionista. I per últim la teoria de l'evolució va inspirar la psicologia diferencial de Galton, que estudiava les diferències psicològiques entre les persones i grups humans.

Pàg.: 9/3

Fitxer:Eva Sanchez Ramírez_aula 4_pac 1.doc

Universitat Oberta de Catalunya Història de la Psicología La teoria de l'evolució natural de Charles Darwin està basada en:PAC 1La variació o diferències individuals, que constituïen un punt de partida per la formació d'una nova espècie, eren variacions petites però degudes a l'atzar que juntament amb la influència dels factor ambientals produïen petits canvis que s' acumulaven durant el temps per finalment donar origen a una nova espècie. La Selecció natural feia una constant selecció de les modificacionsmés favorables, els individus menys preparats queien davant la falta d'aliments, climes durs o guerres, els més aptes es reproduïen més fàcilment. En el transcurs de la evolució varen sorgir variacions útils per la batalla per la vida i els individus que les posseïen tenien més probabilitats de supervivència que els que no. Com encara no eren coneguts les transmissions hereditàries, Darwinindicava que aquestes variacions es transmeten de pares a fills.

La teoria de l' evolució darwiniana representa una revolució científica tal i com aquesta es entesa per Kuhn. En el segón text que comentarem fragment del llibre Chalmers, Alan F. (1987) “¿Qué es esa cosa llamada ciència?” Madrid: Siglo XXI .Chalmers, ens diu “se puede resumir la imagen que tiene Khun de como progresa unaciència mediante el siguiente sistema abierto preciencia-ciencia normal-crisis-revolución-nueva ciència normal-nueva crisis” Kuhn percep que la ciència es desenvolupa en tres estats:
• El estat preparadigmàtic durant el qual els grups o escoles competeixen per el domini del camp, En l'època de Darwin observant el zeitgeist (revolució industrial, i el context històric) hi havien dos corrents ben...