Historia del motor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1262 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT DIDÀCTICA 3 (EL DESENVOLUPAMENT MOTOR)

El sistema nerviós motor:

El sistema nerviós motor és la part de l’organisme humà integrat per estructures destinades a coordinar-se entre sí i a relacionar-se amb el medi ambient. Es poden distingir dos aspectes:

-El sistema nerviós de la vida de relació: relació organisme i medi extern.

-El sistema nerviós vegetatiu: regula l’organismeamb el medi intern.

El sistema nerviós, està constituït per sistema nerviós central ( SNC), sistema nerviós perifèric (SNP) i el sistema muscular.

El sistema nerviós central:

Està constituït per:

L’encèfal: Porció més voluminosa del sistema nerviós i es troba al crani, consta del cervell, cerebel i tronc encefàlic.

CERVELL: És on estan situats els centres nerviosos que dirigeixentotes les
activitats sensitives i motores. Està compost de varies estructures:

Córtex o escorça cerebral: és la base del raonament intel·lectual,tipus de memòria especialitzada i capacitat per la comunicació simbòlica.

Les estructures subcorticals: es troben situades a l’interior o per sota del còrtex cerebral. Es divideixen en:

• Ganglis bassals estan constituïts per 4masses de sustància gris, la seva funció ésla de facilitar el control de la postura i el moviment.

• El Tàlem és una massa de sustància gris que es troba a la cara media i posterior de cada hemisferi, la seva funció és la de facilitar e inhibir impulsos motors del còrtex.

El cervell està dividit en quatre lòbuls (frontal, parietal, occipital i temporal) i dos hemisferis que a causa delentrecreuament de les vies motores piramidals, controlen el costat oposat del cos.

- El lòbul frontal és el més important, ja que es l’origen dels actes conscients.
Es divideix en;

Regió prefrontal:S’encarrega dels actes voluntaris i regula el raonament,l’instinit i l’afecte.
Regió frontal intermedia: Centre de la motricitat involuntària.
Regió postfrontal: Centre de la motricitat voluntària.- El lobul parietal: Recull l’informació sensorial que pot ser la causa de les reaccions en forma de moviments.

El cerebel: Ocupa el compartiment posterior del crani, situat darrere de la protuberància i del bulb raquidi. Exerceix una important acció reguladora del moviment i de la activitat muscular. A través dels seus sectors de moviment( músculs, visió,sist. Vestibular, audició i còrtex) exerceix les seves funcions motores del control postural i la coordinació entre els moviments voluntaris i automàtics.

El tronc encefàlic: dividit en tres segments:

El mesencèfal: És un lloc de pas de tractes nerviosos que uneixen les estructures situades per damunt i per sota d’ell. Les vies motores de fibres nervioses que el travessen són el mesimportant.

La protuberància: Pel seu interior circulen les vies aferents en direcció als peduncles cerebrals i cervell i les vies deferents cap al bulb raquidi i la medul·la espinal.

El bulb raquidi: És un centre de vital importància, ja que regula funcions imprescindibles per a la vida de l’organisme com la respiració, freqüència cardíaca....La seva funció motora principal és servir d’estació derelleu per al pas d’impulsos entre la medul·la espinal i l’encèfal.( sinapsis )

La medul·la espinal: És la part inferior del SNC. Es troba al conducte raquidi, que s’estén al llarg de la columna vertebral i li proporciona protecció.

substància gris: correspon a nuclis neuronals de caràcter sensitiu, vegetatiu i motor, com les motoneurones alfa (músculs voluntaris), gamma(contracció muscular).
substància blanca: forma part de les agrupacions de fibres mielíniques que circulen per la medul·la espinal, tant en sentit ascendent com descendent.
Al llarg de tota la medul·la espinal emergeixen un seguir de nervis, anomenats raquidis, que formen part del sistema nerviós perifèric.

Les vies motores: Es consideren les principals vies i centres al...
tracking img