Historia universal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (261 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS MEDIEVALS UNIVERSALS
Curs 2009-2010
Dra. Rosa Lluch Bramon

Aquesta assignatura seguirà un model d’avaluació continuada però els quevulguin tenen dret a optar per una avaluació única, sempre i quan ho sol·licitin per escrit lliurant a la professora l’imprès penjat a pàgina web de la facultat abans del 31de març.

L’avaluació única consistirà en un examen a realitzar el dia marcat per la facultat al juny i/o al setembre. L’examen constarà de
1. Duespreguntes de resposta obligatòria (si no es responen correctament no hi ha possibilitat d’aprovar l’assignatura) sobre dos llibres de lectura obligatòria (vegeu la llistaadjunta). (1 punt cadascuna)
2. Quatre preguntes sobre el temari. (2 punts cadascuna)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA
J. A. BARRIO BARRIO (dir.), Los cimientos delEstado en la Edad Media. Cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media, ed. Marfil, Alcoi 2004.
A. BLACK, El pensamientopolítico en Europa 1250-1450, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
P. CONTAMINE (et alii), La economía medieval, Akal, Madrid 2000.
T. DUTOUR, La ciudad medieval.Orígenes y triunfo de la Europa urbana, Paidòs, Barcelona 2004.
J. F. LEMARIGNIER, La France médiévale: institutions et société, Lib. Armand-Colin, Paris 1975.
P. PAUL,Historia intelectual del Occidente Medieval, Ed. Cátedra, Madrid 2003.
F. SABATÉ i J. FARRÉ (coord.), El temps i l’espai del feudalisme, Pagès editors, Lleida 2004.
J. R.STRAYER, Sobre los orígenes medievales del Estado Moderno, Ariel, Barcelona 1981.
W. ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media, Ariel, Barcelona 1983.
tracking img