Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2635 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La politica economica i les seves consequencies.
A Europa l’economia es va refer rapidament. L’ajuda que va arribar gracies al pla Marshall va donar pas a una etapa de creixement. L’existencia de la dictadura havia impedir aconseguir l’ajut nord-america, i l’aillament perjudicava enormement l’economia española. Va ser a finals dels anys cinquanta que el regim franquista va arribar a unasituacio de colapse economic.
Els treballadors van reacciona amb diversos moviment vaguistics, que reclamaven el manteniment del poder adquisitiu.
El govern va trovar una solucio: canviar de política económica. Es tractava de donar par a una liberalitzacio económica que fes posible que les empreses estrangeres invertissin al país.
El Pla d’estabilitzacio
La nova política económica es va concretar enl’anomenta Pla d’estabilitzacio (1959-1973).
L’objectiu era obrir l’economia española perque pogues participar en el cicle economic expansiu que es vivía a Europa. Per aconseguir-ho calia un comerç internacional regularitzat que permetes rebre inversions estrangeres. Per fer-ho es va reduir les despeses de l’estat, es va incrementar els impostos, congelament dels salaris dels treballadors i ladevaluacio de la peseta.
La industrialitzacio
El canvi mes espectacular en l’economia va ser el proces d’industrialitzacio. Aquesta industrialitzacio no hauriaestat posible sense capital estranger, que va significar la implantacio a la Peninsula d’empreses multinacionals.
El comerç amb l’exterior va augmentar, i aixi es va aconseguir importar productes imprescindibles (la balança de pagamentindustrials va ser deficitaria). Per salvar aquesta deficiencia, la Font d’interessos principal va ser el turisme.
El turisme
El boom turístic espanyol es va beneficiar de la bonança econòmica que es vivia a Europa, que feia possible que les classes mitjanes de molst països europeus es plantejessin venir de vacances a Espanya.
Aquesta afluència massiva de turistes va obrir grans expectativeseconòmiques: es van construir hotels, càmpings i altres serveis, però la rapidesa amb la que es construïa va acabar fent malbé el paisatge. D’altra banda, el turisme va aortar unes divises estrangeres que van salvar el dèficit de la balançade pagaments i va afectar als modes i costums.
Les conseqüències socials
La industrialització va significar la urbanització definitiva de la societat espanyola.Aixo va ser degut a que els camperols sense feina no tenian cap altre remei que anar a treballar a la industria. Aixi doncs, les ciutats van créixer i es van formar arees metropolitanes.
Els processos migratoris
El procés d’immigracio va suposar un creixement espectacular d’habitants. Els que es van beneficiar d’aquesta situació van ser els especuladors, el quals van dificultar el procésd’adaptacio i d’integracio dels altres catalans. Durant els primer anys l’unica opció va ser anar a buscar feina en altres països. Aquesta marxa va tenir uns efectes socials negatius, però econòmicament beneficiosos, ja que va disminuir la quantita de persones sense feina i perquè els emigrants enviaven diners als familiars que s’havien quedat.
-------------
La política del regim
Amb l’aprovacio del Plad’estabilitzcio es va fer visible als anomenats tecnòcrates, que impulsaven les reformes econòmiques i volien modernitzar el país però sense democratitzar-lo. Luis Carrero Blanco es va convertir envicepresident del govern el 1967.
Dels 25 anys de pau a la Ley Organica del Estado
El 1964, la Dictadura va voler commemorar el 25e aniversari de la victoria militar en la Guerra Civil, tot i que laviolència s’havia mantingut. La campaña pretenia mostrar una Espanya on la vida era idíl·lica.
En el 1966 hi va haver dues iniciatives polítiques: la Ley de Prensa e Imprenta i la Ley Organica del Estado. La primera era obra de Manuel Fraga. Anteriorment totes els publicacions havien de ser revisades per la censura. La nova llei substituirà aquest sistema per la inspecció a posteriori, que...
tracking img