Hora

Páginas: 5 (1152 palabras) Publicado: 4 de mayo de 2010
EXAMEN juny-2007: Fonaments de Tecnologia Elèctrica Nom: _______________________________ DNI: _______________ Cognoms: _______________________________ GRUP:______________ Durada: 9 a 12; Primera Part: preguntes 1, 2 i 3 / Segona Part: preguntes 4, 5 i 6
Revisió d’examen: dimecres 27 de Juny de 12 a 13 a l’aula 2.02 PROBLEMA 1
A

R1= 2

R2= 2

Donat el circuit de la figura, en el que lestensions es mesuren en volts i les resistències en ohms, determineu:
E2= 10
D

C

R3= 2

B

PROBLEMA 2
R1= 1
+

R4= 2

E1= 20

a) (0,5 punts). Els corrents, tensions i potencies en cada element. Comproveu que les potencies generades son iguals a les consumides. Dibuixeu els sentits dels corrents. b) (0,5 punts). Les tensions VAB , VCD, VAC, VAD, VCB,VDB.

R2= 2

En el circuitde la figura les tensions es mesuren en volts i les resistències en ohms.
E3= 1

A

R0

E1= 2

E2= 6

(1 punt). Determineu el valor de la resistència R0 per tal de que la lectura del amperímetre sigui 0.

R4= 3

R5= 3

PROBLEMA 3
R2= 3 R1= 10 j4

En la xarxa de la figura, a la sortida de la font, els valors instantanis de la tensió i el corrent són:
Z 1 v(t ) = 100 2

V

+cos( wt + 60º ) , i (t ) = 50 2

cos( wt + 30º )

(0,5 punts). Determineu el valor de la impedància desconeguda Z1. (0,5 punts). Determineu els fasors corresponents als corrents que circulen per cadascuna de les branques del circuit i comproveu gràficament el resultat.
PROBLEMA 4 El circuit de la figura donarà servei a les màquines d’una instal·lació industrial S’hauran de resoldre elssegüents apartats:

a) (0.5 punts). La potencia aparent mínima necessària i el factor de potencia de la instal·lació sense compensar. A continuació, escolliu un transformador entre les següents potències nominals disponibles: 50, 60, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 125 i 150 kVA. També, determineu la potencia reactiva necessària per la compensació total i el transformador que faria falta en aquestescondicions. b) (0.25 punts). Les lectures dels amperímetres A1, A2, A3 i A4 del sistema sense compensar. c) (0.5 punts). Determineu pel criteri tèrmic la secció normalitzada pel circuit del MOTOR 2. Utilitzeu la taula adjunta. La instal·lació prevista és del tipus F, els conductors Cu i l’aïllant XLPE. Una vegada determinada la secció, verifiqueu que no supera la caiguda de tensió màxima del 3%, encas contrari, determineu la nova secció normalitzada. Preneu σ = 44 m/Ωmm². Indiqueu finalment la IADM de la secció triada.

d) (0.5 punts). Escolliu la protecció IA 4, pel circuit del MOTOR 2 entre els següents calibres normalitzats, IN = 16, 20, 32, 40, 63, 100, 125, 250, 600 A. Verifiqueu que es compleixen les condicions per les sobrecàrregues. En cas contrari, modifiqueu la seccióadequadament. De la gràfica adjunta, suposant que l’engegada del motor s’aconsegueix en 2 segons, indiqueu el valor màxim del corrent d’engegada perquè la protecció no es desconnecti. e) (0.25 punts) Saben que la tensió relativa d’assaig de curtcircuit és ε = 5%, indiqueu el poder de tall mínim que hauria de tenir la protecció de capçalera IA 1 i calculeu el corrent de curtcircuit segons el criterimaximalista (suposeu la potencia de la xarxa infinita), en funció del transformador triat a l’apartat 1 pel sistema compensat.
R IA 1 S T A1
+
QUADRE de DISTRIBU CIO VL = 400 V .

A

IA 2

IA 3

IA4

A2

+

A

A3

+

A
+ -

A4

+

A
+ -

Longitud 250m Instal.lació tipus F Conductors Cu XLPE Potencia UTIL 40 CV RENDIMENT = 0.75 f .d.p = 0.8

FORN
Longitud 50mInstal.lació tipus F Conductors Cu XLPE Potencia FORN 20 k W f .d.p = 1 .

MO TOR 1
Longitud 150m Instal.lació tipus F C onductors Cu XLPE Potencia UTIL 25 CV . R ENDIMENT =0.85 f dp=0.7

MO TOR 2

.

PROBLEMA 5
UR R1= 2 + US + UT +
N

W 1

El sistema de càrregues (en ohms) desequilibrat del circuit, esta alimentat per un sistema simètric de tensions senzilles de la forma:
UR = 100 0º v. US...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Hora
  • horAS
  • horas
  • Las Horas
  • La Hora
  • horas
  • HORA
  • La Hor A

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS