Hpsf

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4846 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 0: INTRODUCCIÓ
Tenim dues classificacions d’impostos que es basen en el principi de capacitat de pagament.
-Primera calcificació: segons la mesura de la capacitat de pagament
- Renda: IRPF import de societats. L’ IRPF junt amb l’IVA suposen el 50% de la recaptació d’un sistema tributari.
- Riquesa: grava els moviments de riquesa d’un costat o un altre:
- La que graven manifestacionsdinàmiques:
- transmissions intereim (donacions i compres) i l’impost sobre transmissions patrimonials.
- transmissions mortis causa
- les que gravem manifestacions estàtiques:
- Pocesió de la propietat i impost sobre el patrimoni
- Consum: es pot aplicar sobre qualsevol punt del procés de producció, la fase de fabricació, fase majorista i fase minorista. Poden ser:
- Impost sobre elvolum de vendes: no diferenciem els bens, les tres fases s’apliquen aquí, en dos casos:
- Impostos monofàsiques: s’apliquen únicament en una sola fase.
- Impostos multifàsics: s’apliquen en les tres fases, hi ha dues alternatives:
- L’impost acumulatiu
-L’IVA

- Impost directe: impostos de la renda i de la riquesa (el sobre transmissions patrimonials es indirecte)
- Impost indirecte:impostos del consum

Estructura dels impostos
Fet imposable: és el fet de naturalesa jurídica o econòmica que marca el naixement de l’obligació tributaria.
Subjecte passiu: és la persona, pot ser:
* Contribuent: qui està obligat i contribuirà amb l’impost o hisenda.
* Substitut del contribuent: l’empresari que paga les retencions de l’ IRPF de la nomina dels seus treballadors.
Baseimposable: la qualificació del fet imposable
Deduccions
Base liquidable: el resultat d’aplicar deduccions a la base imposable
Tipus de gravement: el % que s’aplica a la base liquidable poden ser:
* Fix: impost proporcional
* Variable: impost progressiu quan augmenta la BI disminueix el tipus, i serà impost regressiu quan sigui a la inversa.
Quota: és el resultat d’aplicar el tipusimpositiu a la base liquidable
Reduccions
Deute tributari: el que s’ha de pagar a hisenda.

TEMA 1: IRPF
Característiques:
* És un impost directe
* És un impost personal
* És un impost progressiu
Admet dues modalitats:
* Impost dualista o cel·lular: tracta diferent les rendes de treball i de capital.
* Impost unitari: es mesura la renda global amb independència de les fontsd’on s’obtinguin.
L’estructura i els seus elements
* Fet imposable: és l’obtenció de renda
* Subjecte pansiu: Indirecte o unitat familiar.
* L’acumulació de rendes en un impost progressiu porta a incrementar el pagament. Això provoca una discriminació. Perquè s’acostin les dues que q’ tenim 4 solucions:
* Utilitzar tarifes diferents per l’opció individual i la tributacióconjunta.
* Sistema de promig de la renda ( R1+R2/2)
* Un dels perceptors declara el 100%, l’altre un % que estableix la legislació.
* Agafem la renda més alta, mirem la tarifa i el tipus mig que li correspon, i llavors l’apliquem a tota la renda.
* La base: hi ha 3 conceptes de renda:
* Concepte econòmic
* Fiscal-legal
* Efectiu
Rendaextensiva = Consum + variació riquesa
* Entenem per consum:
* Adquisició de bens i serveis
* Autoconsum
* Retribució en especies
* Serveis derivats de l’ús de bens duradors
* Entenem per variació de riquesa:
* Estalvi
* Aquells bens adquirits de forma gratuïta, herència i donacions
* Guanys de capital
* Entenemdes del punt de vista legal per renda:
* Renda regular:
* Renda del treball:
* Per compte propi
* Per compte aliena
* Renda de capital:
* Per capital mobiliari
* Per capital immobiliari
* Rendes irregulars: són les generades en període de mes de 12 mesos, tant del treball com del...
tracking img