Inclusio de clases

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (555 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEORIA

Tasca d’inclusió en una classe

Aquesta tasca s’utilitza per conèixer el nivell que té el nen/a en quan a classificació. La classificació, consisteix en ordenar coses o idees a partird’elements comuns. Ex: tenim noms de plantes i noms d’aliments, doncs el nen ha de classificar els diferents noms segons el grup el qual corresponguin.
Dins la classificació apareixen dos tipus desistemes diferents, classificats segons edats: classificació jeràrquica i classificació matricial.
Nosaltres ens em basat en la classificació jeràrquica, on la tasca d’inclusió en una classe és la provaindicada per avaluar les jerarquies.
La tasca d’inclusió en una classe consisteix en mostrar-li al nen/a, per exemple, tres roses i cinc margarides i se li pregunta: Hi ha més margarides o flors?La majoria de nens inferiors a 7-8 anys dirien que hi ha més margarides, no comprenen que les margarides estan dins les flors que és el que forma la classe més gran.
Fins als 8-9 anys, els nens/es nobasen les seves respostes amb la inclusió en una classe, comencen a relacionar les subclasses amb tot el conjunt.

Piaget va presentar a uns nens dins l’etapa pre-operacional unes flors de doscolors. Quasi totes les flors son vermelles i algunes poques de blaves. Es proposa fer dos rams i se li pregunta als nens: Si en el primer ram hi poso només les flors vermelles i en el segon totes lesflors, quin ram serà més gros? Els nens van respondre el primer.
Piaget va treure les conclusions: els nens de menys de 7 anys son incapaços de tenir present simultàniament la totalitat i una de lesseves parts.

La tasca d’inclusió en una classe correspon a l’etapa de les operacions concretes, de 7 a 11 anys.
El nen assoleix la capacitat de resoldre les operacions jeràrquiques a l’etapa de lesoperacions concretes.
Fins aquesta edat, els nens passen per tres etapes de classificació:
* El nen molt petit, tendeix a organitzar els objectes segons les relacions temàtiques.
*...
tracking img