Indicadors socials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1302 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Indicadors estructurals d’ocupació i de cohesió social

 El punt de partida:

Consell Europeu de Lisboa (març del 2000) i Feira (juny del 2000).

 L’objectiu estratègic de la Unió Europea per a la propera dècada:

Convertir-se en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors ocupacions iamb major cohesió social.

El Consell va reconèixer la necessitat de discutir i d'avaluar regularment els progressos fets en la realització d'aquest objectiu sobre la base d'indicadors estructurals comunament acordats.

 L’instrument:

Informe anual, preparat per la Comissió, de síntesi sobre els progressos basat en els indicadors estructurals sobre l'ocupació, la innovació, la reformaeconòmica i la cohesió social. Aquest informe anual es presentarà, cada any al Consell Europeu de la primavera i contindrà un grup d’indicadors claus i una breu descripció de la importància política de cada indicador.

Aquests treballs sobre indicadors són un procés en curs i els indicadors s’han anat desenvolupant al llarg del temps.

 La finalitat de l’ús d’indicadors:

L'examen regular delsresultats estructurals sobre la base d'indicadors quantitatius convinguts de comú acord és essencialment doble:

 Supervisar l'avanç tant en la realització dels objectius establerts com en l'aplicació de polítiques. Aquest objectiu pot aconseguir-se amb facilitat encara que requereix un considerable treball estadístic.
 Avaluar l'eficàcia de les polítiques. Aquest objectiu és més complicatdoncs requereix una comprensió de la relació entre mesures adoptades i resultats observats.


 Indicadors d’ocupació:

Un dels objectius claus de la cimera de Lisboa és consolidar l'ocupació a la Unió Europea, amb l'objectiu últim de la plena ocupació. El primer objectiu a aquest efecte és: la UE ha d’aconseguir una taxa d'ocupació total mitjana tan propera com sigui possible al 70% abansde 2010.

El Consell Europeu també va subratllar la importància de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de la participació cada vegada major en el mercat laboral de les dones, i va fixar un segon objectiu similar per a l'ocupació femenina: l'objectiu és arribar a una taxa d'ocupació femenina mitjana de més del 60% abans de 2010.

Al mateix temps que la creació de les condicionseconòmiques per a un creixement fort i una contínua creació d'ocupació, el Consell Europeu va ressaltar la importància d'una "política d'ocupació activa". Els elements clau d'aquesta política són:
 millora de les condicions de treball,
 tractament del problema de les diferències de qualificació,
 insistència en la formació contínua,
 assegurar la igualtat d'oportunitats, i

Indicador 1:Taxa d'ocupació de 15 a 64 anys

(Població ocupada de 15 a 64 anys / Població de 15 a 64 anys) * 100

Indicador 2: Taxa d'ocupació de 15 a 64 anys (dones)

(Dones ocupades de 15 a 64 anys / Dones de 15 a 64 anys) * 100

Aquests dos primers indicadors són un reflex directe dels objectius estratègics fixats pel Consell Europeu per a l'ocupació. La inclusió de la taxa d'ocupació femeninatambé reflecteix la importància concedida a la igualtat d'oportunitats pel Consell Europeu, així com el paper clau que l'increment de la participació femenina en el mercat laboral i de l'ocupació femenina jugaran per a arribar a l'objectiu global d'ocupació.

Indicador 3: Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys

(Població ocupada de 55 a 64 anys / Població de 55 a 64 anys) * 100

Unes taxesd'ocupació baixes per als treballadors de més edat a Europa són un indicador de baixa participació d’aquests treballadors en el mercat laboral a causa de problemes estructurals. Els treballadors de més edat aturats corren el risc de veure's exclosos permanentment del mercat laboral, i en conseqüència, de veure's exclosos de la societat.

Indicador 4: Taxa d'atur

(Població desocupada / Població...
tracking img