Infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 106 (26283 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Graduat en Educació Secundària
Mòdul comú

2

Comprensió oral
Àmbit de la Comunicació

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

QUADERN DE TREBALL

SUMARI
ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS INTRODUCCIÓ PUNT DE PARTIDA UNITAT 1 SOM XERRAIRES! QUÈ APRENDRÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DELES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? UNITAT 2 I TU QUÈ EN PENSES? QUÈ APRENDRÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? UNITAT 3 QUÈ DIU LA DITA? QUÈ APRENDRÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LESACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? 79 80 90 96 101 104 107 108 47 48 57 65 69 72 76 77 12 13 26 33 37 41 44 45 7 8 9

ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS
A l’inici del mòdul trobaràs sempre dos apartats: Introducció al mòdul És la presentació del mòdul i s’hi explica en quin nivell es troba, si és comú o opcional i en quinesunitats es divideix (Unitat 1: El text periodístic, Unitat 2...). També hi trobaràs un quadre amb els continguts de cada unitat. Punt de partida Situa i fa reflexionar sobre els aspectes que es treballaran en el mòdul. Serveix per preguntar-te què saps sobre el tema que es tractarà abans de començar les unitats. Cada unitat didàctica està estructurada en: Què aprendràs? Són els objectius que estreballaran en la unitat i que al final hauràs d’haver assolit. Inclou també l’apartat Com ho trobaràs?, on hi ha els continguts de la unitat.

7
ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS Comunicació 2. COMPRENSIÓ ORAL

Bloc de continguts
1. PER APRENDRE: Continguts relacionats amb el tema central de la unitat. 2. LLENGUA I SOCIETAT: Continguts que relacionen el tema central de la unitat ambcontinguts lingüístics i sociolingüístics. 3. GRAMÀTICA: Aspectes relacionats amb l’ortografia, la morfologia i la sintaxi que són necessaris per treballar el tema central de la unitat. Les explicacions que fan referència a la gramàtica i a l’ortografia castellana s’han escrit en aquesta llengua i van precedides al començament pel símbol i finalitzen amb el símbol . 4. LÈXIC: Continguts i estratègies peraplicar i millorar la comprensió i producció de les paraules i el seu significat.

Bloc d’activitats
ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Contenen activitats per practicar els continguts explicats en el bloc de continguts. Les activitats d’aprenentatge estan separades pels mateixos apartats del bloc de continguts (Per aprendre, Llengua i societat, Gramàtica i Lèxic). ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Sónactivitats que engloben tots els aspectes que s’han treballat en la unitat i representen la consolidació dels objectius plantejats al principi d’aquesta.

Bloc de solucions
SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Són les respostes de les activitats d’aprenentatge. SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Són les respostes de les activitats d’avaluació. Què has treballat? És un mapa conceptual queresumeix els continguts que s’han estudiat en la unitat, serveix per recordar breument tot el que s’ha après. Com ho porto? És un quadre d’autoavaluació que indica si s’han assolit els objectius de la unitat en relació amb les activitats.

8
INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ
El mòdul que tens a les mans es titula Comprensiò oral i és el segon mòdul del primer nivell de l’àmbit de la comunicació delGES.

MÒDULS COMUNS 1. 2. 3. 4. La premsa Comprensió oral Textos escrits Llegir per... Nivell 1

UNITAT 1

5. Temes i mites 6. Lectura de la imatge 7. Comentari de textos no literaris 8. Teatre 9. Club del llibre 10. Cinefòrum Aquest mòdul està format per tres unitats didàctiques: Unitat 1 Som xerraires! Unitat 2 I tu què en penses? Unitat 3 Què diu la dita?

Nivell 2

Nivell 3...