Informax

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1979 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 20 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Classes de residus
Segons la seva procedència

• D’enderrocament
Són els materials i productes de construcció que s'originen com resultat de les operacions de desmuntatge, desmantellament i enderrocament d'edificis i d'instal·lacions. També han de ser considerats aquí els residus parcials, originats pels treballs de reparació o de rehabilitació. En conjunt, els residus d'enderrocamentsón els quals tenen major volum i pes en el total de residus generats per l'activitat constructora.

• De construcció
Són els quals s'originen en el procés d'execució material dels treballs de construción, tant de nova planta com de rehabilitació o de reparació. El seu origen és divers: els cal provenen de la pròpia acció de construir, originats pels materials sobrants: formigons,morters, ceràmiques, etc. Uns altres provenen dels embalatges dels productes que arriben a l'obra: fusta, paper, plàstics, etc. Les seves característiques de forma i de material són variades. En aquest apartat també situaríem la part de residus de rehabilitació corresponents a la fase de construcció.

• D’excavació
Són resultat dels treballs d'excavació, en general previs a la construcció. Lacomposició d'aquests residus és menys variable que la dels dos grups anteriors. Tenen una composició més homogènia i són de naturalesa pétrea: argiles, sorres, pedres, formigons i obra de fàbrica dels fonaments de l'edificació existent.

Segons la seva naturalesa

• Residu inert
Són els quals no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, dels sòls i de l'aire. En general estanconstituïts per elements minerals estables o inerts, en el sentit que no són corrosius, irritantes, inflamables, tòxics, reactius, etc. En definitiva, són plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals materials que formen els residus de construcció són d'origen pétreo, i, per tant, inerts. Poden ser reutilitzats en la pròpia obra o reciclats en centrals recicladoras d'àrids mitjançant unsenzill procés mecànic de machaqueo.

• Residu banal o no especial
Són els quals per la seva naturalesa poden ser tractats o emmagatzemats en les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta característica els diferència clarament dels residus inerts i dels quals són potencialment perillosos, perquè determina les seves possibilitats de reciclatge. De fet, es reciclen eninstal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser utilitzats novament formant part de materials específics de la construcció o d'altres productes de la indústria en general.
• Residu especial

Existeixen residus de construcció que estan formats per materials que tenen determinades característiques que els fan potencialment perillosos i que poden ser considerats com residusindustrials especials. Són potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, tòxiques, corrosives, irritantes, cancerígenas o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. Aquests residus requereixen un tractament especial amb la finalitat d'aïllar-los i de facilitar el tractament específic o la deposició controlada.

Agents que intervenen

•Productor
És el propietari de l'immoble o estructura que origina els residus. El productor és tota persona física o jurídica que produïx residus amb la seva activitat constructora, encara que no es procedeixi a un enderrocament previ. En realitat, coincideix amb el propietari de la construcció objecte d'enderrocament o amb el promotor de l'acció de construir.

• Posseïdor
És el titularde l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, construcció, rehabilitació, excavació i altres operacions generadores de residus, o la persona física o jurídica que els té en possessió i que no disposa de la condició de gestor de residus. El posseïdor és qui executa materialment els treballs de desmuntatge, desmantellament i enderrocament d'un edifici, o bé els treballs de construcció....
tracking img