Informe de servidumbre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1045 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORME PERICIAL SOBRE SERVIDUME SOBRE UNHA FINCA PARA UNA PRESA DE RIEGO EN TORNEIROS
TÉRMINO MUNICIPAL DE PORRIÑO

(PONTEVEDRA)

Data: Febrero de 2004

Que fue requerida por Dona con D.N.I. , con domicilio en ; Término Municipal de para que emita un informe pericial sobre servidumedunha presa de rego sobre unha finca da súa propiedade en .---------------------------------

Acepta o requerimento e unha vez persoada no lugar, e realizada-las comprobacións oportunas emite o seguinte-----------------------------------------------


----------------------------------------INFORME PERICIAL-------------------------------------

1. ANTECEDENTESAcompáñase croquis descriptivo e indicativo da situación para a mellor comprensión do informe.

A peticionaria faime entrega de diversa documentación entre a que se encontra o informe pericial de Don Manuel Rodríguez García.

Actualmente, a autovía ocupou parte das fincas no linde Oeste do agro a informar, denominado Torneiros.

Consecuentemente deixaron un servicio de paso de auga mediante unhapresa polo linde Oeste de tódalas fincas. Que vai dende o punto 1 ata o punto 5 do croquis que se adxunta; onde ó chegar ata dito punto únese con outra presa. Nese tramo rega as fincas de Brígida Lorenzo Castiñeira, Daniel Lorenzo, Carlos Castro e Milagros Martínez González.

Recientemente Dona Milagros Martínez González procedeu a facer unha nova presa de riego polo tramo 1-2´-3´-4´-5´ pasandopolas fincas dos propietarios antes citados como se representa no croquis no que se reflexan as cotas relativas en cada punto en relación ó punto 1, no que tomamos cota 0.

2. VENTAXAS E INCONVINTES DA SERVIDUME PARA A REQUERINTE

En realidade, ventaxas non ten ningunha, xa que lle impide un adecuado laboreo da súa finca, debido a que se atopa dividida en dúas partes, o que repercute naobstaculización ós aperos empregados. Polo contra, créase unha servidume sobre a finca que non é necesaria nese lugar, e que antigüamente se atopaba máis cara o Oeste da finca, agora ocupado pola nova presa e un camiño de servicio. Esa servidume foi modificada pola empresa que executou

as obras da autovía. En todo caso si por calquera circunstancia a servidume de riego feita por dita empresa tenalgún inconvinte para os usuarios, habería que reclamarllo a empresa.

3. VENTAXAS E INCONVINTES PARA DONA MILAGROS MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

Tal como pode apreciarse no croquis que se acompaña, hai desnivel suficiente no tramo de riego deixado pola autovía (1-2-3-4-5), polo que a auga pode circular sen problemas.

Entre o punto 4 e o punto 5´, hai unha diferencia de cota de -1cm. Pode decirseque está prácticamente a nivel, pero hai que ter en conta que para facer a presa hai que afondar, e o primeiro punto está tomado no fondo da presa, e o segundo a nivel da finca, polo que aínda lle habería que restar uns 10 centímetros aproximadamente para que estiveran en igualdade de condicións; polo que se atoparía a cota -11 cm. Non debería de haber problemas para que non se encharcara a finca,pero en caso de que se encharcara ten fácil solución sen ter que servirse de tres fincas anteriores á da propietaria a regar. Simplemente unha canalización da auga cun semitubo de mediana altura. A auga ó acumularse no tubo gaña altura, e polo seu propio peso e forza que trae de atrás, debido a que a diferencia de cota entre o punto 1 e 4 é importante, caería e circularía polo sí mesma.

Haberíaoutra solución, que sería conseguir unha cota superior no punto 4 e así a auga circularía pola finca de Dona Milagros Martínez sen necesidade de ser canalizada por dita finca, se esto lle crea algún prexuizo. Como entre o punto 1 e o punto 4 hai un desnivel de -1.16 m, polo que circula a auga con facilidade, canalizaríamos dente o punto 2 ata o 4 cun semitubo de mediana altura reducíndolle a...
tracking img