Informe sobre la reorganización patrimonial a efectos fiscales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1422 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORME SOBRE LA REORGANITZACIÓ PATRIMONIAL A EFECTES FISCALS

I. Objecte de l’informe

- Possibilitat i oportunitat de portar a terme la proposta de reorganització patrimonial, constituint una societat limitada, al Sr. Durall i la Sra. Montserrat, tenint en compte que el Sr. Durall, per la feina que té, deu tenir uns elevats ingressos anuals per rendiments del treball.

 - Possibilitat ioportunitat de portar a terme la proposta de reorganització patrimonial, convertint la Sra. Montserrat en empresària individual, afectant tots els seus immobles destinats a lloguer a la seva activitat empresarial, per aplicar després la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions que per la mort de la seva mare es meriti per al Sr. Durall.

 - Avantatges i inconvenients, si és elcas, d’una i altra opció, fent expressa referència a les despeses (no cal que les quantifiquis però sí saber quines es meritarien i per quin concepte).

II. Règim jurídic aplicable a la proposta de S.L.

Possibilitat de portar a terme la proposta de reorganització patrimonial, constituint una societat patrimonial, essent en aquest cas la proposta del gestor una societat limitada.

La Societatpodrà aplicar una bonificació del 85% de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament. Aquesta bonificació serà del 90% quan es tracti d’arrendaments d’habitatges adaptats a discapacitats.

Seran necessaris una sèrie de requisits:

.- que el número d’habitatges arrendats ha de ser igual o superior a 10.

.- que la superfície construïda en habitatgeno pot excedir de 135 m.

.- que els habitatges han d’estar arrendats durant un període mínim de 7 anys.

.- que les activitats de promoció immobiliària i d’arrendament han de ser objecte de comptabilització separada, per conèixer el que correspon a cada habitatge.

.- que si es desenvolupen activitats complementàries al menys el 55% de les rendes del període impositiu, hande tenir el dret d’aplicació del benefici fiscal.

Com a societat capitalista que serà, els socis no hauran de respondre personalment amb els deutes socials, per això les societats de responsabilitat limitada permeten l’aportació dels immobles pel valor que convingui i sense la costosa intervenció dels experts independents,

A mes més, els càrrecs d’administradors es poden nomenar amb caràcterindefinit i el seu caràcter tancat permet bloquejar la societat a l’entrada de persones estranyes al grup familiar.

La constitució de la societat tributa pel concepte d’operació societària a l’1% del capital social. Després, a través d’ampliacions de capital o transmissions més àgils i barates de participacions socials es va produint l’entrada progressiva als fills i descendents, que,lògicament, augmenten la seva participació sobre el patrimoni social i, per tan, sobre els immobles familiars.

Si s’adopta aquesta forma, el més aconsellable es atorgar l’escriptura de constitució de la societat amb el fill, el Sr. Durall, i fer-ho amb un to menor: amb inferior aportació quantitativa que la de la mare, freqüentment dinerària, mentre que la mare aportarà no només diners, sinó els bénsimmobles. I posteriorment, en futures ampliacions de capital, o bé hi ha la possibilitat d’ingrés de nous socis, com els dos fills del Sr. Durall (quan siguin majors d’edat), o bé el Sr. Durall augmenta la seva participació en el capital gradualment, cedint la seva mare poder econòmic.

Respecte al règim fiscal de les societats patrimonials s’ha de dir que es va establir precisament per a combatreque a través de societats patrimonials s’eludís el pagament de l’IRPF per rendiments de determinats béns, al tributar al tipus del 35 per cent, IS, inferior als tipus marginals màxims d’aquell, 56 %. En aquesta societat els beneficis obtinguts s’imputaran directament als socis com a ingrés en el seu IRPF, en proporció al que estigui establert en els estatuts o, en el seu defecte, en proporció...
tracking img