Informe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5991 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
         

    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
              Núria Escardo Martinez  Núria Benito Gómez  Optativa: Selecció de Recursos Humans  Ferrán Ferrer   

Descripció de Llocs de Treball
Nom del lloc: Cap de desenvolupament de Recursos Humans.  Unitat de treball: Data de la descripció: Nom de l’analista: Núria  Motiu de l’analisi:Creació d’un departament de Recursos Humans.  Informació: Organització, Planificació i execució de la política de l’empresa.  Codi:

1. Dades de posició a l’estructura  

             

 

 

 

         DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS 

 

CAP DE DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS 

Tecnic de RRHH 

 

Tecnic de RRHH 

 

Tecnic de RRHH 

Localització geogràfica: SUCURSALTARRAGONA Nº d’ocupants: 1  Data de la darrera cobertura: 22-01-2010

2.Aspectes Organitzatius:
HORARI: Reflexar l’horari normal esperat de lloc: Horari habitual: De 10 h a 13 h i De 15h a 17h J o T o D e d VIATGES: Total hores: 8h.

  

  Comentaris:

Descriure els viatges espertats del lloc:

Segons les exigències  formatives i empresarials. 

Frequencia:

 Totesles
setmanes

 Cada dues
setmanes

 Cada mes

 Menys de cada mes

Destinacions: Mitjà de transport

 Internacionals  Avió

 Nacionals  Tren

 Regionals  Cotxe de
lloguer 45.000 €

 Locals  Cotxe propi

RETRIBUCIÓ APROXIMADA BRUTA TOTAL ANUAL:

3. Formació
Formació bàsica: Naturalesa i abast dels coneixements generals demanats pel correcte desenvolupament del lloc.Tipus de formació general que es demana com a base perquè l’ocupant sigui capaç de donar un rendiment complet.

  

Ensenyament primari

 

Batxillerat elemental / EGB /

 

Batxillerat superior / BUP / FP

FP de primer grau Perit mercantil /Graduat Eng. Tècnic / Dipomat

de segon grau Llicenciat Univ. / Eng.Superior

social Altres (descriure):

universitari / ATS-Psicologia

Industrial.

Especialitats: -Es

valoraran estudis de psicologia especialitzada en les organitzacions i en la Direcció de RRHH.

Formació tècnica: Naturalesa i abast dels coneixements tècnics demanats pel lloc.

Graduat en Relacions laborals i Ocupació.        Alt.  Màster en Direcció de Recursos Humans.        Molt Alt. Màster en Direcció d’ Empreses.                       Molt Alt.  Coaching.                                                               Mig.  Planificar, organitzar i controlar la informació del personal, a més d’analitzar i descriure i  valorar els llocs de treballi organitzar procediments d’ avaluació del personal.  Per la col.laboració en la direcció en la planificació de RH.  Per optimitzar la comunicació empresarial i interprofessional. Per adquirir habilitats directives que es requereixen per desenvolupar el seu lloc de treball 
Grau de desenvolupament d’aquest coneixements:MoltAlta

alta especialitza ció

especialitzac ió

 Mitja especialitzac ió

 Baixa especialitzac ió

 Molt baixa especialitzac ió

 Sense especialització

Idiomes: Aquells que son imprescindibles pel correcte desenvolupament del lloc. Nivell de domini necessari: Angles  Francès Alemany  Altres

Nivell

Català i Castellà
Ple domini en conversa tècnica i de negocis

demanat:

Anglès.
Domini alt per la interacció professional Domini mig. Lectura i comprensió general de situacions socials Alemany. Domini elemental pel automanteniment

4. Experiència
De dos a tres anys, com a tècnic en un Departament de Recursos Humans. Descripció de llocsde treball. Molt Desenvolupada.

Formació.

Bastant Desenvolupada.

Organitzar procediments d’avaluació.

Molt Desenvolupada.

Treball de camp. (Reclutament, Entrevista...)

Bastant Desenvolupada.MoltBastant


Desenvolupament de tipus migBaixMolt baixSense

desenvolupada

desenvolupada...
tracking img