Iniciativa emprenedora

Páginas: 7 (1567 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
1. Establiments Mar i Montanya SL, constituïda l’any 2007, té empleades 8 persones i un balanç general anual de 5 milions d’euros. Determina, argumentant la teva resposta, si a) es pot considerar una nova empresa segons el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) i b) si es tracta d’una pime o una microempresa. c) Mitjançant la utilització de recursos del campus i d’Internet, defineix què s’enténper Balanç General d’una empresa.

a) Segons el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) una empresa es considera nova fins que compleix els tres anys i mig de vida, per aquesta raó, l’establiment Mar i Montanya, S.L. constituïda l’any 2007, no es podria considerar una nova empresa ja que té quatre anys de vida.
b) L’establiment Mar i Montanya, S.L. es consideraria una PIME ja que, encaraque només té empleades a 8 persones, el seu balanç general anual es de 5 milions d’euros.
c) El balanç general d’una empresa o també anomenat Balanç de situació es un document que es realitza a final de cada exercici econòmic, és a dir, al finals de cada any, on es mostra la situació econòmica i financera de l’empresa i esta format pel compte de resultats (pèrdues i guanys).L’estructura o la manera en que es divideix el balanç general d’una empresa es en Actiu, on s’inclou els bens en propietat de l’empresa com edificis, terrenys, maquinaria, etc., i els deutes pendents de cobrament que tingui amb clients o altres empreses, i Passiu on s’inclou els deutes pendents de pagament de l’empresa amb terceres persones o proveïdors, i els fons propis com el capital social, beneficisdel exercici anterior, etc.
La norma més important que hi ha en un balanç general d’una empresa i que s’ha de tindre sempre amb compte es que el actiu i el passiu han de donar sempre igual, és a dir, la mateixa quantitat.

2. És possible desenvolupar una iniciativa emprenedora dins d’una empresa ja establerta o, per contra, l’esperit emprenedor requereix sempre crear una novaempresa? Argumenta la teva resposta. (2 punts)

Si que es possible desenvolupar una iniciativa emprenedora dins d’una empresa ja establerta, ja que constantment, l’entorn canvia i varia amb rapidesa, apareixent oportunitats de negocis, el mercat canvia, apareixen riscos, etc.
Per tot això, es important que els empresaris, i de vegades també els propis treballadors de l’empresa,desenvolupin, constantment, iniciatives emprenedores que ajudin ha anteposar-se als canvis i riscos, de l’entorn i del mercat, que poden afectar a l’empresa. Per exemple, actualment estem vivint una crisis que esta afectant a moltes empreses, per això es important desenvolupar iniciatives emprenedores que ens ajudin a fer front a aquesta crisis.
A més a més l’iniciativa emprenedora va molt lligada ainnovació i creativitat, és a dir, que no només ajuden a fer front als canvis de l’entorn i del mercat, sinó que també ajuden a captar les oportunitats de negoci e innovacions, ja siguin tecnològiques o generades per nosaltres, que ajudin a fer créixer l’empresa, a desenvolupar projectes per satisfer les necessitats del mercat, a captar noves estratègies de negoci, etc.
En conclusió, que lesiniciatives emprenedores en les empreses ja establertes són molt importants ja que ajuden a identificar i afrontar tant les oportunitats com els riscos que la nostra empresa pugui tindre.

3. A partir de la lectura de la carta de Steve Jobs dirigida al Consell d’Administració d’Apple el passat 24 d’agost http://www.apple.com/es/pr/library/2011/08/24Letter-from-Steve-Jobs.html defineix quès’entén per lideratge, quin estil de lideratge es representa a la carta i quines són les actituds i aptituds de lideratge que hi identifiques (2 punts)

S’entén per lideratge la habilitat de, a més de saber dirigir una empresa cap a una finalitat positiva i de les estratègies ha seguir, saber influir en altres persones, motivar-les i que actuïn voluntàriament per aconseguir els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • INICIATIVA EMPRENEDORA MODUL 1
  • Iniciativa emprenedora
  • Iniciativa emprenedora
  • Continguts Curs Planificacio I Iniciativa Emprenedora
  • Pac1 Iniciativa Emprenedora
  • Iniciativa Emprenedora
  • 1 Empresa I Iniciativa Emprenedora
  • el mito del emprenedor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS