Intervenció psicopedagògica en el transtorn del desenvolupament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (839 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primera activitat d'avaluació continuada
Intervenció psicopedagògica en el transtorn del desenvolupament.
Autora: Bellostes Torrelles Núria.

Elaboreu un guió en que es descriguin i justifiquinles tasques que realitzareu per tal de poder concretar el procés d'identificació i avaluació de les necessitats d'aquests dos alumnes.

La valoració psicopedagògica de les necessitats dels alumnesamb retard mental i autisme, ha de permetre conèixer les necessitats dels alumnes en termes dels ajuts personals i materials que els calen al llarg del seu procés d'escolarització.
L'avaluació hade tenir un caràcter multidisciplinari, ja que si el desenvolupament i l'aprenentatge dels alumnes estan en funció de les oportunitats i de les experiències que els adults i els companys els facilitenen el marc escolar,. hauria de tenir presents totes i cadascuna de les variables que incideixen en l'ensenyament i en l'aprenentatge, per tan és important avaluar l'alumne, l'entorn escolar i lafamília.
| Alumne | - Avaluació de les competències curriculars: Identificar el que l'alumne és capaç de fer en relació als objectius i continguts de les diferents àrees. A l'hora de dur-la a terme caltenir clar:Els referents (criteris d'avaluació previstos per cada una de les àrees curriculars)El protocol de registre (àgil i eficaç)Concretar que farà cada professional. |
Avaluació de lesnecessitats | Context Escolar | Avaluació de l'activitat docent: Es tindran en compte diferent indicadors:- Avaluació de les unitats didàctiques- Com s'inicia la sessió.-Metodologia que es segueix aclasse.-Si s'adopten mesures d'ajut.-Si es comprova el nivell de comprensió.-Tipus de participació que es demana a l'alumne.-Recursos que utilitza el professor.-Tipus d'avaluació.-Relació afectiva delprofessorat amb l'alumne.Avaluació de l'entorn i recursos:Es important saber quin és el material més adequat i l'espai que facilita l'aprenentatge i ensenyament d'aquests nens.Concretar les eines de...
tracking img