Intro rsc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (359 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

En les pàgines que venen a continuació hem intentat demostrar i plasmar en forma de treball final els diferents beneficis que aporta una bona Responsabilitat Social Corporativa a laimatge de marca de l’empresa i per la seva pròpia productivitat. La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un concepte transversal, és a dir, que afecta a diferents àmbits de gestió de l’empresa,com a polítiques d’empleats, gestió mediambiental, relacions amb els clients, acció social, etc. La naturalesa multidisciplinària de la RSC ha estat, potser, la primera característica alhora de formael grup, Partint del posicionament dels quatre membres del grup per tal de desenvolupar les RSC com a marca empresarial. Hem enfocat les nostres recerques cap a la conciliació laboral-familiar delstreballadors per valorar els beneficis de productivitat, així com altres beneficis indirectes de la conciliació com la millora de la imatge de l’empresa davant tots els stakeholders, molt especialment,els treballadors i els clients.

Els treballadors dins de l’empresa som individus integrals que no podem dissociar les nostres habilitats dels nostres antecedents. És a dir, que en el subsistemapsicosocial que està format pel conjunt d’individus que componen una organització i factors com les interaccions entre les persones, les nostres motivacions i els nostres valors culturals sóndeterminants de la nostra conducta, Per tant l’actitud que el treballador demostri en l’empresa i en el seu lloc de treball serà altament relacionada amb el grau de satisfacció d’aquest amb l’empresa. Enl’entorn social i cultural en el que vivim, la família és una peça molt important i al qual se li atorga un gran importància per als seus membres, així segons un estudi prop de la totalitat de les empresesespanyoles asseguren que la implantació de mesures de conciliació impacta positiva i directament sobre els fills dels col.laboradors, sobretot en el seu benestar emocional (100%), rendiment...
tracking img