Introdució a la molecula de dna

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPTES PREVIS

Que es el DNA?

-ADN significa acid desoxid ribonucleic, una molècula de DNA es un polímer, es a dir una cadena formada per repeticions de componentselementals del mateix tipus de estructura, aquestos components elementals(monòmers) es diuen també nucleòtids.Cada nucleòtid esta format per:
-Un sucre de 5 carbonis
-Ungrup fosfat
-Una base nitrogenada:
-Purines: adenina (A) i guanina (G)
-Pirimidines: citosina (C) i timina (T)

-Es pot veure una simplificació de l´estructura delnucleòtid en aquesta imatge

-Ja que el nucleòtids nomes difereixen en la seva base es freqüent identificar-los mitjançant-les.
Per aquest motiu es representen mitjançantles lletres A,C,G, i T. La relació entre el conjunt de basses (A,T,G,C) s´anomena complementarietat, nomes poden enllaçar-se( Estar juntes en una molècula de DNA) les següentsparelles: -A,T- - G,C-

-La imatge següent representa un esquema en el que es pot mostrar la manera en la que “s´uneixen” els nucleòtids per formar una molècula de DNA:-Gracies als dos extrems ubicats en els carbonis 3´i 5´ respectivament, es poden formar cadenes(lineals) de nucleòtids.
-Gracies a la complementarietat de lesbases es poden enllaçar dos cadenes lineals de nucleòtids(en les figures B representa qualsevol base i B´ la seva complementaria)

-Es important observar la direcionalitatoposada (5´-3´,3´-5´) de les dos cadenes de la molècula de DNA

-La disposició real de les molècules no es com en la imatge anterior, en la realitat les dos cadenes“s´enrotllen” sobre si mateixes i formen la ben coneguda doble hèlix. En la imatge següent es mostra aquesta disposició, primer de manera esquemàtica i després representant els àtoms.
tracking img