Irpf

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 35/2006, de 28 de Novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Reial Decret 439/2007, de 30 de març, Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Planes i Fons de Pensions.

De fet,hi han modificacions cada any, per això hem d’estar atents, quan ens toqui fer declaracions, de totes les novetats que es van produïnt d’un exercici a l’altre. L’Agència Tributària facilita força la feina ja que als manuals de renda que publica cada any a la seva web, indica les novetats que s’han produït respecte a anys anteriors.

[pic]

1. CONCEPTE

L’IRPF és un tribut decaràcter personal i directe que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat la renda de les persones físiques d’acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies familiars i personals (art 1, Llei).

La renda del contribuent es defineix legalment com la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de rendes establertesper llei, amb independència del lloc on s’hagin produït i qualsevol que sigui la residència del pagador (art 2).

La part destinada a cobrir les necessitats vitals del contribuent i de les persones que depenen d’ell no redueixen la base imposable (com passava fins ara) sinó que es tindran en compte al moment del càlcul de l’impost gravant-se tècnicament a tipus 0.

L’IRPF s’aplica a totaEspanya, amb les especificitats previstes per a Canàries, Ceuta, Melilla i els règims forals de Navarra i el País Basc.
2. EL FET IMPOSABLE (art 6)

Constitueix el fet imposable de l’IRPF l’obtenció de renda pel contribuent els components de la qual són el següents (cadascuna d’elles s’explicarà més detalladament més endavant):

a) Rendiments deltreball

b) Rendiments del capital

c) Rendiments de les activitats econòmiques

d) Guanys i pèrdues patrimonials

e) Les imputacions de renda establertes per llei


Quines rendes estan exemptes i no subjectes? (art 7):

• Prestacions públiques extraordinàries per terrorisme

• Prestacions per incapacitat permanent o graninvalidesa (reconegut per seg.soc.)

• Prestació desocupació en pagament únic i màxim 15.500€ i destí normatiu (s’han de fer servir per muntar un negoci)

• Indemnització per acomiadament segons Estatut treballadors

• Indemnitzacions per responsabilitat civil per danys a persones

• Premis literaris, artístic o científics rellevants

• Premis loteria i jocs oficials.També de la Creu Roja i la ONCE

• Beques d’estudis fins llicenciatura o grau

• Anualitats per aliments dels fills rebudes dels pares en decisió judicial

• Pensions de guerra per mutilació o lesió

• Dividends i participacions en beneficis amb límit 1500€ any
N’hi han moltes exempcions més i molt més especificades. Si les voleu consultar les teniu l’art. 7 dela Lllei i recordeu que cada any es poden anar modificant.
Quines rendes són no subjectes (no sotmeses a l’IRPF)?

• Rendes que es trobin subjectes a l’Impost de Successions i Donacions (art 6.4)

• Guanys i pèrdues patrimonials en determinats supòsits (art 33)

• El rescat d’asegurances de pensions en determinats supòsits (normalment, quan es destinin a contractaraltres assegurances)Altres més que les podeu consultar a la llei.

Per a determinar el límit de l’obligació de declarar establert per a les persones físiques residents en territori espanyol no es tindrà en compte l’import de les rendes relacionades en aquest apartat.


3. ELS CONTRIBUENTS

Són contribuents de l’IRPF (art 8):

a. Persones físiques...
tracking img