Itineraris d'exclusió social

Páginas: 450 (112371 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2010
Síndica de Greuges de Barcelona

Itineraris i factors d’exclusió social
Sebastià Sarasa i Albert Sales

Edita: Ajuntament de Barcelona Síndica de Greuges de Barcelona Ronda de Sant Pau, 43-45 08015 Barcelona Tel.: 934 132 900. Fax: 934 132 910 sindicadegreuges@bcn.cat www.sindicadegreugesbcn.cat

Text: Sebastià Sarasa i Albert Sales Disseny: Gerardo Medina Impressió: Gráficas SYL © del’edició: Ajuntament de Barcelona © del text: els autors esmentats

ISBN: 978-84-9850-158-2 Dipòsit legal: 22.176-2009

Maig 2009 Imprès en paper ecològic

Índex
1. Introducció
1.1. Una anàlisi dinàmica de l’exclusió social La infància: clau en el desenvolupament futur de la persona La transició a l’edat adulta 1.2. El cicle vital i l’anàlisi d’història d’esdeveniments 1.3. Dimensions del’exclusió social estudiades Mancança de formació La desocupació de llarga durada La manca d’habitatge Salut precària Família Delinqüència, prostitució i empresonament 1.4. Descripció del treball de camp Primera fase: Enquestes al grup d’estudi Segona fase: Enquestes al grup de control 13 13 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 27 27 28 29 30 30 31 31 34 35 38 49 49 49 51 52 55 55 59 60 62 64 742. L’exclusió del sistema educatiu
2.1. Referents teòrics Factors individuals La família i la classe social L’àrea de residència i la influència dels iguals L’escola i el règim de benestar 2.2. Causes estimades del fracàs escolar i de l’abandó dels estudis en acabar l’ensenyament obligatori a la ciutat de Barcelona La mobilitat educativa dels entrevistats L’exclusió del sistema educatiu Anàlisimultivariable dels factors associats a l’exclusió educativa L’escolarització abans dels sis anys: distribució i efectes preventius

3. Mercat laboral
3.1. Descripció de les transicions laborals Accés dels autòctons a la primera ocupació Accés dels immigrants a la primera ocupació L’accés a un contracte indefinit 3.2. Factors associats a les transicions entre situacions laborals La primeraentrada al mercat laboral de les persones autòctones La primera entrada al mercat laboral dels immigrants atesos per les entitats socials La transició a l’ocupació condicionada al fet d’haver tingut una ocupació prèvia a la desocupació de llarga durada Factors que incideixen a transitar de la desocupació fins a l’ocupació El risc de perdre o abandonar la feina La transició a un contracte indefinit 4. Formació i ruptura de famílies
4.1. L’edat d’inici de la vida en parella 4.2. Tenir el primer fill 4.3. Primera ruptura de parella

79 79 85 87 93 93 93 94 96 97 97 98 100 102 103 104 104 104 105 107 112 115 119 119 119 120 120 121 122 122 122 128 130 133 137 138

5. Les persones sense sostre
5.1. L’accés a l’habitatge L’abandó de la llar paterna dels exclosos: la majoria massa aviat;d’altres, mai El difícil accés a la propietat que han tingut les persones en situació d’exclusió Tornar a viure amb els pares Habitatge compartit i allotjament en pensions Dormir al carrer o en albergs 5.2. Descripció de les transicions a la situació de sense sostre Transició a la situació de sense sostre La persistència de dormir al carrer La recaiguda 5.3. Causes de dormir al carrer Factorsexplicatius d’esdevenir una persona sense sostre Factors estructurals socioeconòmics La vulnerabilitat dels individus davant d’experiències estressants Causes de dormir per primer cop al carrer a la ciutat de Barcelona Causes de la cronificació Causes de la recaiguda

6. Salut i exclusió social
6.1. Referents teòrics Salut i classe social Desigualtats de salut entre gèneres El cas específic de lasalut mental La salut al llarg del cicle vital 6.2. Factors associats als problemes de salut de la població entrevistada Problemes greus amb les drogues o l’alcohol Primer esdeveniment de problemes greus a causa del consum de drogues o alcohol Problemes de ludopatia Problemes de salut mental Problemes de depressió Problemes de discapacitat física Altres problemes de salut

7. Reclusió...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • itineraris
  • Lo Social y Lo No Social
  • Socialismo o Socialismo
  • Sociales
  • Social
  • Sociales
  • Social
  • Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS