Jaciment de can roquetas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (382 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Jaciment de Can Roqueta
El jaciment de Can Roqueta ha permès l’estudi de vuit estructures i un espai amb presència de ceràmica. L’escàs número d’estructures localitzades i la seva variabilitatmorfo-mètrica no han possibilitat l’elaboració de grups significatius que relacionin diverses estructures dintre d’un mateix grup. L’únic element homogeneïtzador és que totes les estructures presenten unaplanta superior i inferior circular.
El seu estudi ha fet possible veure dos funcionalitats: la originària i la que s’ha reutilitzat i que ha arribat fins els nostres dies. Aquesta última funció éshomogènia a totes les estructures localitzades i es pensa que fa referència a fosses detrítiques. Un fet corroborat per les característiques del rebliment, com l’aleatorietat de la dispersió delsartefactes arqueològics – ceràmica amb alt índex de fragmentació anterior a la seva situació dins la fossa -, alt contingut orgànic del sediment, restes de fauna, fragments de peces de molí i fragmentsde tovot.
A nivell de funcionalitat primària, encara la manca de dades, la comparació amb altres tipus d’estructures d’altres jaciments, tots del Vallès, ha pogut apuntar a què es podria tractar desitges d’emmagatzemant de productes agrícoles. Ara bé, el fet de trobar-se materials de diversa indole en el rebliment de les estructures fa pensar que en el moment de la seva colmatació aquestsmaterials no serien molt lluny del jaciment. D’aquesta manera, les restes de molis, ossos, tovots, etc., poden ser vestigis indirectes d’un nivell d’hàbitat més proper, possiblement format per estructuresd’habitatge construïdes amb materials febles (fusta, tovot...), que pot senyalar a una utilització per gents que desenvolupaven diverses activitats econòmiques, com l’aprofitament de recursos vegetals ianimals; activitats metal•lúrgiques; i que comptaven amb un ampli repertori de recipients ceràmics.
L’element més clarificador a nivell cronològic és la ceràmica, què permet veure dos moments:...
tracking img