Jhmvkljihvk

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (537 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fonaments d’Enginyeria
Contextualització i objectius formatius de l’assignatura
Aquesta assignatura s'emmarca en el primer curs i primer semestre de la titulació.
El seu objectiu primordial ésfer veure l'estudiant que significa ser enginyer, més enllà dels
coneixements tècnics particulars de cadascuna de les enginyeries existents. La forma de
pensar, la forma d'atacar els problemes i laforma d'enfocar treballs i projectes d'un
enginyer són característiques que l'estudiant ha de començar a conèixer en els primers
cursos per enfrontar‐se amb èxit als seus estudis.
Competències iresultats d’aprenentatge de l’assignatura
CE1. Analitzar, avaluar, dissenyar i operar sistemes o processos, equips i instal∙lacions
pròpies de l'Enginyeria Química d'acord amb determinatsrequeriments, normes i
especificacions sota els principis de desenvolupament sostenible.
CE1.11. Identificar les diferents fases d'un projecte
CE1.13. Identificar l'estructuració i continguts d'una memòriade projecte
CT1.2. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva
CT1.3. Desenvolupar el pensament sistèmic
CT2.1. Treballar de forma autònoma
CT3.1. Treballar cooperativament
CT4.1.Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i
habilitats, tant en entorns professionals com davant públics no experts
CT6.3. Generar propostes innovadores icompetitives en l'activitat professional
Continguts de l’assignatura
1. L’enginyeria. Ciència, tecnologia, enginyeria i societat. Competències d’un enginyer.
2. Introducció històrica de l’enginyeria. Campsd’especialització en la enginyeria.
3. L’entorn acadèmic. Els Graus en Enginyeria de Telecomunicació.
4. La resolució de problemes en l’enginyeria.
5. Concepte de sistema. Modelització de sistemes.6. Fonts d’informació. Bases de dades. Fiabilitat.
7. La comunicació en l’enginyeria.
8. Fonaments de la gestió de projectes. Fases, metodologia i eines.
9. La professió d’enginyer. Col∙legis...
tracking img