Jona

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1302 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
POLS
 I
 GRANULATS
  Les
 formes
 farmacèutiques
 sòlides
 són
 aquelles
 formes
 galèniques
 que
 es
 troben
 en
 estat
 sòlid
  i
  presenten
  diferent
  aspecte.
  Hi
  trobem
  els
  pols:
  constituïts
  per
  partícules
  sòlides,
  lliures,
  seques
  i
  més
  o
  menys
  fines.
 I
  granulats:
  agregats
  sòlids
  i
  secs
  de
  partícules
  de
  pols
  el
  suficientment
 resistents
 com
 per
 a
 permetre
 la
 seva
 manipulació.
  POLS
  Substàncies
  sòlides
  de
  tamany
  de
  partícula
  molt
  fi.
  Poden
  estar
  formats
  per
  un
  sol
  component
  o per
 varis.
 Es
 preparen
 com
 a
 fórmula
 magistral
 o
 preparat
 oficinal.
  Inconvenients:
  sabor
  desagradable
  de
  certs
  components,
  la
  inestabilitat
  (poden
  ser
  higroscòpics
  i
  agafar
  humitat
  de
  l'ambient)
  o
  la
  dificultat
  que
  presenten
  per
  mantenir
 l'homogeneïtat
 de
 la
 barreja
 en
 cas
 de
 que
 siguin
 pols
 compostos
 i
 pateixin
 segregació.
  Tenen
 gran
 importància
 com
 a
 productes
 intermedis
 per
 al
 procés
 d'elaboració
 d'altres
 formes
  farmacèutiques.
  TIPUS
 DE
 POLS
  Es
 classifiquen
 segons:
  • Segons
 la
 seva composició:
 
  − Pols
 simples:
 porten
 un
 sol
 component.
  − Pols
 composts:
 porten
 dos
 o
 més
 components.
  Segons
 el
 tamany
 de
 partícula:
  La
 Reial
 Farmacopea
 diferencia
 4
 tipus
 de
 pols
 segons
 el
 tamany
 de
 partícula:
 gruixut,
  moderadament
 fi,
 fi
 i molt
 fi.
  Segons
 el
 seu
 ús
 i
 via
 d'administració:
  − Pols
 d'ús
 oral:
 constituïts
 per
 partícules
 sòlides,
 lliures,
 seques
 i
 més
 o
 menys
  fines.
 S'administren
 amb
 aigua
 o
 altres
 líquids
 o
 directament.
 Es
 presenten
 en
  forma
 de
 pols
 unidosis
 i de
 pols
 multidosis.
  − Pols
  per
  a
  ús
  tòpic:
  contenen
  un
  o
  més
  principis
  actius
  amb
  addició
  o
  no
  d'excipients
  i,
  si
  és
  necessari,
  de
  matèries
  colorants.
  Estan
  desproveïts
  d'aglomerats
 palpables.
 

"A
 visu":
 s'empra
 quan
 el principi
 actiu
 no
 té
 una
 potència
 farmacològica
 molt
 elevada.
  Control
 de
 pes:
 s'empra
 quan
 els
 principis
 actius
 s'han
 d'incloure
 a
 dosis
 exactes.
 Es
 preparen
  en
 situacions
 especials,
 per
 a
 cobrir
 buits
 terapèutics.
  Els
  pols
  unidosis
  o
  multidosis
 per
  via
  oral
  han
  de
  ser
  sotmesos
  a
  una
  sèrie
  de
  controls
  que
  assegurin
 la
 seva
 homogeneïtat
 i
 eficàcia.
  Pels
  pols
  per
  via
  tòpica
  es
  realitzen
  els
  mateixos
  assaigs
  i,
  addicionalment
  el
  d'esterilitat.
  Aquest
  assaig
  s'ha
  de
 realitzar
  sota
  campanes
  de
  flux
  laminar
  en
  condicions
  estrictes
  d'asèpsia
  per
 a
 evitar
 contaminacions
 externes
 que
 puguin
 donar
 falsos
 positius
 que
 invalidin
 l'assaig.
  GRANULATS
  Procediment
  que
  consisteix
  en
  transformar
  substàncies
  pulverulentes
  en
 ...
tracking img