La amor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (734 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM ECONOMIA EMPRESA TEMES 1-4

- Què és el Patrimoni Net?
És el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empesa en relació a la finalitat que es destinen.
Patrimoni Net= Béns + Drets -Obligacions
- Com s’ordena l’actiu?
L’actiu són les inversions que fa l’empresa i s’ordena de menor a major disponibilitat.

- Com s’ordena el passiu?
El passiu són el mitjans que té l’empresaper pagar l’actiu i s’ordena de menor a major comptabilitat.

- Què és la comptabilitat?
És la ciència que estudia el patrimoni empresarial de manera estàtica i dinàmica. És una eina molt importantper proporcionar informació econòmica a diferents persones dins l’empresa:
- A la direcció, per prendre decisions.
- Als accionistes, per comprovar que els interessos estan protegits.
- Alstreballadors, ja que del resultat de l’empresa dependrà la seva continuïtat.
- Als creditors, proveïdors, hisenda per veure l’estat de l’empresa en un moment determinat.

- Què és un fet comptable?
Sóntotes les operacions que modifiquen el patrimoni empresarial. N’hi ha de diferents tipus:
- Permutatiu: Que no altera la xifra del patrimoni net de l’empresa. És a dir que tant es compra, com es paga iper tant el valor queda igual.
- Modificatiu: És un ingrés o una despesa i per tant modifica el patrimoni.
- Mixt: És modifica el patrimoni a causa de per exemple vendre una cosa per 15 que vascomprar per 10.

- Què és la partida doble?
Consisteix en anotar simultàniament en dos comptes, la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet comptable.

- Diferencia entre debitari acreditar.
Debitar és anotar una quantitat al deute. De la naturalesa del deure trobem l’actiu i per tant al deure posem l’increment d’actiu, la disminució de passiu i pèrdues.
Acreditar ésanotar una quantitat a l’haver. De la naturalesa del acreditar trobem el passiu i el patrimoni net, per tant a l’haver posem l’increment de passiu, la disminució d’actiu i els guanys.

- Què és el...
tracking img