La estratificacion social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1181 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
22203. SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

L’ESTRATIFICACIÓ SOCIAL Per estratificació s’entèn tant l’acció com l’efecte de la divisió de la societat en estrats o capes, d’acord amb un criteri o factor determinat. És, doncs, tant el procés d’aquesta divisió, com el resultat de la mateixa. Entre els principals factors o dinàmiques d’estratificació social, cal destacar l’economia, el prestigi o valoraciósocial, el sexe, el grup ètnic de referència i l’edat de les persones. Això vol dir que la possessió d’uns determinats nivells de renda, o la pertenença a un dels dos sexes, o a un determinat grup ètnic, o el conjunt de tots ells, atribueix a les persones una posició social diferenciada i els concedeix o els nega una sèrie de privilegis i oportunitats en la societat. En relació a l’edat, lasociologia estudia també el curs de la vida, és a dir, com el pas per les diferents edats va canviant les valoracions i atribucions socials de les persones. A la vegada estudia com l’edat és una construcció social: la durada i les característiques de les diferents edats (infantesa, joventut, etc.) varien depenent de cada societat. Per exemple, depenent de la societat la vellesa o la infantesa tenen duradai característiques diferents. A l’igual que en el gènere, el procés de maduració biològica no es correspon amb les edats socials i les diferències biològiques de tenir 8 o 68 anys no sempre han derivat en les mateixes diferències socials. En la definició de les edats, influeixen diferents factors socials i demogràfics: Augment de l’esperança de vida i la seva manifestació demogràfica paral·lela,aument de l’edat mitjana de la població, en consonància amb el descens de la mortalitat. La variació dels marges d’edat d’entrada i sortida del mercat laboral. La tendència ha estat augmentar la primera i reduïr l’edat de jubilació L’extensió del període d’escolaritat obligatòria i/o gratuïta La incidència dels processos comercials de la societat de consum que, amb la publicitat, estableixenpautes de conducta i delimiten els grups d’edat entorn a objectius o mites culturals (bellesa, sexe, poder)…

22203. SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

El gènere i les diferències culturals també es relacionen amb dinàmiques

d’estratificació social. Disposau del desenvolupament d’aquest tema als capítols de
Merino, R. y de la Fuente, G. (coords.) Sociología para la intervención social y educativa.Madrid: Ed. Complutense. Barcelona: UAB. (pp. 182-242). GÈNERE Definició dels següents conceptes: gènere patriarcat sexisme androcentrisme feminisme

Què caracteritza les teories explicatives de la desigualtat de gènere? Teories de la diferència Teories de la desigualtat Teories de l’opresió Explica les evidències de desigualtat de gènere més significatives als següents àmbits: familiar escolarlaboral cultural Quines són les problemàtiques de gènere més significatives? Quines són les polítiques destinades a corregir la desigualtat de gènere?

DIFERÈNCIES CULTURALS Incidència transversal de la variable “grup ètnic de pertenença” als factors d’exclusió social: valorar aquelles àrees a les quals les minories ètniques són més vulnerables. Hi ha valors universals? Argumentar la resposta… i enfunció d’ella, valorar si realment hi pot haver o no una vertadera comunicació intercultural… i per què? Aspectes positius i negatius de les tres De les propostes que es donen davant la diversitat cultural: etnocentrisme, relativisme cultural/multiculturalisme i interculturalitat. - Aspectes positius i negatius de cada model - Quin model trobes més viable? - Coincideix amb el que consideres mésadient? Per què? Què vol dir que UNIVERSALISME I MULTICULTURALISME no són excloents? Què vol dir que els models de integració es poden situar entre dos extrems: ASSIMILACIÓ total i REBUIG cap a qualsevol forma d’INTEGRACIÓ? Quines tipologies de RACISME es poden distinguir? Quina diferència hi ha entre IDENTITAT: legitimadora, de resistència i de projecte? Amb quina d’elles es relacionen les...
tracking img