La hidrosfera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La hidrosfera és el conjunt de tot el volum d'aigua (H2O) que forma part de la superfície
terrestre. En cada molècula d'aigua hi ha dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. En la natura
es pot trobar enels tres estats: sòlid, líquid i gasós. L'aigua és inodora, insípida i incolora.
Les propietats més importants de l'aigua són: punt de fusió (O oC), punt d'ebullició (100
oC), densitat i dilatació(densitat màxima a 4 oC), calor específica (1 cal/g°C), calor de
vaporització (1 gram d'aigua necessita 500 calories per passar de líquid a vapor) i tensió
superficial, i es considera el dissolventuniversal.
EI total de l'aigua del planeta s'estima de l'ordre d'uns 1.360.000 km3 que es reparteixen
entre: mars i oceans (97,2 %), continents (2,8 %) i continguts mínims en l'atmosfera i labiosfera.
L'aigua és imprescindible com a agent geològic que intervé en els processos geològics que
tenen lloc en la superfície del planeta, com a font de vida per als organismes, ja que la
majoria nopoden sobreviure quan en manca, i és insubstituïble per a la majoria de les
activitats humanes.
EI cicle natural de l'aigua és el conjunt de processos a partir dels quals l'aigua circula
descrivintun recorregut cíclic des de l'atmosfera fins a la superfície terrestre i torna de
nou a l'atmosfera. Els processos són: evaporació, transpiració, condensació, precipitació,
escorriment superficial isubterrani.
EI balanç hidrològic fa referència a la relació entre les aportacions d'aigua cap a la
superfície terrestre (precipitacions) i les sortides des de la mateixa superfície, que poden
sera través de l'evapotranspiració i dels escorriments superficial i subterrani.
A Catalunya, les precipitacions són fonamentalment en forma de pluja i tenen una
distribució irregular. La zona nord deCatalunya, al voltant dels Pirineus, té uns recursos
hídrics abundants, o sigui que es tracta d'una zona excedentària. Per contra, a la zona
centre i sud de Catalunya i a les zones costaneres, els...
tracking img