La informàtica bàsica i els ordinadors

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1896 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La informàtica bàsica i els ordinadors (M02) (UD1 -T1)

La informació i els ordinadors

1. La informació

- Resultat de la manipulació de dades

- Tota forma de representació de fets, objectes, valors, idees, etc. que permet la comunicació entre persones i l’adquisició del coneixement de les coses.

1.1.2 Elements de la informació

Tota informació esta formada per dades ounitats relacionades. Aquestes dades s’utilitza per produir informació que ens ajuda a prendre decisions.

Classificació de les dades:

a) Numèriques (nombres)

b) Alfabètiques (lletres)

c) Alfanumèriques (Caràcters)

1.1.3 Tractament de la informació

La informació ha estat manipulada i tractada de diferents maneres, segons el moment històric i els avenços tecnològics que hi hahagut a cada època.

Definició: Conjunt d’operacions que s’han d’efectuar sobre les dades que componen la informació.

L’emissor: Responsable de generar la informació.

Canal: Element que permet la transmissió de la informació.

Receptor: Element que rep la informació.

Operacions – Funcions:

Entrada: Recollida informació/Depuració de les dades/Emmagatzematge dades

Operació quepermet adreçar la informació cap a un lloc determinat que es tractarà (Ex: llegir revistes, llibres, etc). Després procés de selecció de la informació, comprovació de la informació i col·locació d’aquesta en un suport.

Procés: Aritmètic / Lògic

Operació que permet manipular la informació. Dos tipus de tractament:

Càlcul matemàtic (sumes, restes, etc) / Operacions Lògiques (Resultat només potser : veritat / Fals)

Sortida: Recollida dels resultats / Distribució de la informació

Operació destinada a fer conèixer de manera externa els resultats de la manipulació.

- Tractament manual

- Tractament mecànic: la informació rep el suport de les màquines, hi ha d’haver intervenció humana.

- Tractament automàtic: Neix als anys 40 quan surten al mercat màquines quetracten la informació sense la participació de les persones.

2. Els ordinadors

La paraula informàtica no existiria sense la informació. Afecta tant aspectes físics, lògics com humans. Utilitza els ordinadors per aconseguir els seus objectius i influeix en elements físics, lògics com humans.

1. La informàtica

Neix amb la idea d’ajudar a les persones en els treballs rutinaris irepetitius, generalment de càlcul i gestió. La idea és que una màquina pot fer la feina millor per l’exactitud i la rapidesa; ara bé sempre sota el control personal.

INFORmation autoMATIQUE

Definició: Ciència que estudia el tractament automàtic i racional de la informació.

Tasques que realitza:

- Desenvolupament i millora de noves màquines (nous ordinadors i els elements que hi estanrelacionats)

- Desenvolupament i millora de nous mètodes automàtics de treball. En informàtica es basen en l’anomenat Sistema Operatiu (SO).

- Construcció d’aplicacions informàtiques , conegudes, com a programes o paquets informàtics.

Sistema informàtic: conjunt d’elements necessaris per a la realització i la explotació d’aplicacions informàtiques.

Elements:

- Humans- Maquinari (hardware): Està format per tot allò que es pot veure i tocar en el món de la informàtica (Monitor, suports, impressores, etc)

- Programari: Té el seu origen en les idees (conceptes) i està compost per tot allò que fem servir en el camp de la informàtica que no es pot veure ni tocar.

a) Programari bàsic

Conjunt de programes que l’equip físic necessita pertenir capacitat per treballar. Configuren el que s’anomena en un sistema informàtic el SO (EX: UNIX, LINUX, etc). Programes que capaciten el maquinari per treballar correctament.

b) Programari d’aplicació

Programes que fan que l’ordinador desenvolupi determinada tasca (Gestió comercial, nòmines, jocs, etc)

• Usuari

Persona que utilitza la informàtica com a eina...