La introducció de les competències bàsiques al currículum.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1813 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC 2 – LA INTRODUCCIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AL CURRÍCULUM.

Què són les Competències Bàsiques? Per què s’han delimitat a les 8 actuals? N’hi trobes a faltar alguna?
Són molts els textos que he trobat que ens parlen de les Competències Bàsiques, però primer anomenaré l’introducció que ens dona al document annex 1 de currículum de primària (Currículum educació primària - Decret 142/2007DOGC núm. 4915) :
“La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements,capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i sercapaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.”
Aquesta introducció la podríem lligar amb la definició, molt més reduïda i concreta de l’article “ Competències, currículum i pràctica educativa” , que anomena l’article 6.1 de la LOE: “ Les competències bàsiques són allò que un/a jove ha d’haver desenvolupat a la fi de l’escolaritzacióobligatòria per aconseguir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida activa d’una manera satisfactòria i adoptar una actitud d’aprenentatge permanent al llarg de tota la vida” .
La delimitació de les Competències Bàsiques a 8 ha vingut donada per unes bases que ja es van establir en la Unió Europea, i que aquí, al nostre país es van concretar amb la LOE. A més,aquestes abasten tots els àmbits d’ensenyament/aprenentatge que podem trobar a l’escola, tot el que amb la LOGSE eren les capacitats, i que ara mitjançant la LOE s’han concretat en 8 competències, ja que aquestes han quedat lligades entre sí mateixes, amb competències transversals, per exemple, completant plenament aquests àmbits que dèiem. Com el mateix document del currículum de primària diu“s’han d’integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements”, per tant, i com ja he comentat abans, si tenim en compte que la transversalitat d’algunes competències, lliga i complementa, podem dir que les 8 competències són suficients.
En la meva opinió, no crec que falti afegir cap competència bàsica. Llegint diferents articles, i documents queda clar que tot allòmés bàsic i important per la vida adulta (per resumir-ho), ho podem trobar dins de les competències bàsiques, ja que, de fet, a banda del títol que li donem a la competència bàsica, darrera d’ella el concepte, i tot el que comporta és quelcom més ampli i complet. Tot allò que poguéssim afegir com a competència bàsica, crec que ja entraria dins d’un terreny potser més personal, i fins i totfamiliar, del que es considera important i bàsic, fora de l’àmbit de l’escola.

Quina relació hi ha entre les Competències Bàsiques i les Àrees/matèries del currículum?
La relació que hi ha entre les Competències Bàsiques i les Àrees/matèries del currículum és la clau del funcionament actual de les escoles, de les programacions, i al cap i a la fi, del ritme i l’aprenentatge a l’aula.
De nou,referenciant al document del currículum d’educació primària (Decret 142/2007 DOGC num 4915), i en concret a l’annex 1, ens diu:
“Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes es Competències Bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les...
tracking img