La mancomunitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (682 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Practica 9

Mancomunitat de Catalunya
Article 1. Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, acollint-se al
Reial decret de 18 de desembre de 1913,s’uneixen indefinidament per constituir la
Mancomunitat catalana […].
Article 2. Seran competència de la Mancomunitat tots els serveis i totes les funcions
que la legislació provincial vigent permetestablir i exercitar a les diputacions provincials.
[…] Així mateix, seran de competència de la Mancomunitat i són, per tant, traspassats
a la mateixa, els següents serveis de les diputacionsmancomunades:
1. Construcció de carreteres dels actuals plans provincials […].
6. Els serveis que amb posterioritat a la constitució de la Mancomunitat una o més
diputacions acordin traspassar a laMancomunitat […].
Article 4. La Mancomunitat serà representada pel president i governada per una
Junta o Assemblea deliberant i un Consell permanent.
FONT: Estatut de la Mancomunitat de Catalunya, aprovatper les quatre diputacions provincials
catalanes (9 gener 1914).
Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i de què tracta.
b) Digueuquin és el context històric de les dades que proporciona la font.
c) A partir de la font deduïu l'estructura i les competències que tenia la mancomunitat.

Pregunta 2

b) Expliqueu la creació,l'obra de govern i la desaparició de la mancomunitat.

1.a) És una font primària, contemporània als fets. És un document públic i de caràcter polític. Tracta sobre els alguns dels articles del'Estatut de la Mancomunitat de Catalunya. Tracta sobre les seves competències i per qui serà governada i representada
1.b) Aquest text pertany al període del regeneracionisme polític, que va sorgir desprésdel desastre del 98, en concret en el dels caps de govern liberals Canalejas i Dato, que recolliren i feren possible l’aprovació del projecte de Prat de la Riba on es proposava modernitzar el...