La matéria (valenciano)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (338 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Matèria: És tot alló que té dimensions, presenta inèrcia i origina gravitació.
Inèrcia: Resistència a deixar l’estat de repós o moviment.
Gravitació: Els cossos s’atrauen entre ells.
Massa:Quantitat de matèria que té un cos.
Cos material: És aquell que té uns límits propis o ben definits.
Sistema material: És aquell que no té els límits propis o ben definits.
Observació directa: Contacteen l’objecte, microscòpi, lupa...
Observació indirecta: No hi ha contacte amb el cos, només es pot saber per experiències, dades...
Àtom: És aquella matèria que està formada per partículessubatòmiques: p+, n i e-.
Càrrega elèctrica: És la propietat que té la matèria que fa que els cossos s’atraguen o es repelixquen.
Massa atòmica: És la quantitat de matèria que té un àtom i que depén del nombred’e-, p+ i n.
Ió: Aquell àtom amb càrrega elèctrica que guanya o perd electrons.
Element químic: És la representació dels àtoms d’una mateixa classe.
Substàncies pures són aquelles que no es podenseparar per métodes físics.
Fórmula química: representa la proporció en que es combinen els ions (àtoms amb càrrega elèctrica).
Sistema obert: Entrada d’E i matèria i eixida d’E i matèria.
Sistematancat: Entrada d’E i eixida d’E calorífica, no entra ni ix matèria.
Sistema aïllat: No entra ni ix matèria ni E.
Treball: És la capacitat de desplaçar un cos fent una força sobre ell.
Agentfísic: És aquell que produeix en un cos canvi o transformació.
Transformació: Són els canvis que tenen els cosos de transferir calor o fer un treball.
Energia: És la capacitat que tenen els cossos detransferir calor o fer un treball.
E. Mecànica: E. Que tenen els cossos degut a l’alçaria i a la velocitat que porten.
E. Química: E.que se desprén o absorbix en una reacció química.
E. Interna: És l’Eque es troba dins d’un cos debut als enllaços que hi han entre els àtoms i les mol·lecules.
E. Elèctrica: És aquella que es produix a través del transport dels electrons.
E. Electromagnética:...