La nada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1260 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La na

Da

Naskf alasñlkas asñlkfsd asdflasd l lasñdl lañsldfkañdslkfa´ñdksfáñskd´fañsdkfñáksd´fñaksdákdsfka d a lsfkañdskfañ´ldskf asdfkañdsflñasdk añskfasdñf adskfñladskf asd fa sdf asfjasdñfka dlñfaksdlkd d d d d d d e r dfa s asdfa fgfa gsdfjk´ñ k ñlk ´ñk ñlk ´ñk ´ñas fasd fasdf asd fa sdf as dfa sdfa dsf Asaf adñ kññ ñl kñk ñ´k´ñlk ´ñk ´ñlk ´ñk ñ´k ñ ñlk ´ñl ñ´l kñl lkñlñ ç´ñ l lñl ´çl ´l ´ñl çñ´ ñlñkañksflasdfa sdf ads fa dsf Asaf asdfa dsfads fasdfasdfa sdfasfasfrt rjhdjt gsrtdfggsrtyert wert w ergafqr gaer fa rgsrg aergh dfgbdhjd yjdfg dfjd jdj dj djdjd jdjd jd jdjdjdjdfjñlkñlk lkñ k lñ´k ´lñk ´lk kñlk ñk ñk ñk ñlk ñlk ñlk ñlk ñlk ñlk ñk lñk ñlk lk l l k k lk kñ k ´ñ kñ´kñ k k kñ kñ kñk k k k k l k k k kConceptuais
- A situación do territorio español.
- Os puntos cardinais.
- Diferenzas entre chaira, meseta e depresión.
- As características dos diferentes tipos de costa.
- As peculiaridades do relevo volcánico.
- O caudal e o réxime dun río.
- O delta como forma de relevo costeiro vinculada a un río.
- O torrente e o barranco.
- As temperaturas e asprecipitacións.
- A influencia climática do mar.

Procedementais
- Análise da ilustración e do texto da dobre páxina inicial como introdución á unidade.
- Observación dos mapas e ilustracións da unidade.
- Consulta no atlas doutros mapas que poidan ofrecer visións máis detalladas.
- Elaboración de mapas de España mediante calco para fixar os contornos e as vinculacións con outrosterritorios.
- Execución de mapas nos que se plasmen os principais contidos da unidade.
- Análise das formas do relevo e da paisaxe que aparecen nas ilustracións e fotografías da unidade.
- Representación de diferentes formas do relevo: deltas, volcáns, penínsulas, illas, costas altas, etc.
- Consulta en dicionario e enciclopedia dalgúns datos da unidade para poñer en práctica aactividade dedicada a «Aprende a traballar».

Actitudinais
- Intereses polos mapas como forma de representación do espazo xeográfico.
- Aceptación da idea de que a copia dun mapa facilita a aprendizaxe de moitos conceptos de xeografía.
- Aceptación de que o coñecemento da xeografía é imprescindible para poder dicir que se coñece adecuadamente un lugar.
- Interese por coñecer ecomprender comparativamente outros espazos xeográficos.
- Interese polas diferentes formas do relevo como compoñente esencial da idea de paisaxe.
- Interese por coñecer e comprender comparativamente os diferentes tipos de clima que lle afectan ao territorio español.

PLÁSTICA

UNIDADE 1

A figura humana

OBXECTIVOS

- Observar, interiorizar e representar os esquemas corporais cospuntos de articulación correspondentes a modelos de figuras en movemento.
- Representar os trazos da cabeza, en distintas posicións, axustándose ás proporcións suxeridas polos óvalos de encaixe.
- Debuxar os volumes do madeiro e das extremidades sobre os esquemas corporais correspondentes.
- Colorear as partes da figura humana sobre siluetas calcadas.
- Usar o lapis para sombrear a figuracorporal e destacar as luces e as sombras producidas polo definido relevo corporal dun manequín.
- Debuxar e colorear mans e pés en distintas posicións seguindo os pasos de encaixe indicados.
- Relacionar cores e vestimentas con distintas idades e sexos.
- Gozar coa elaboración de figuras humanas tridimensionais a partir de imaxes bidimensionais.
- Utilizar ceras e témperas no coloreado defiguras humanas e aplicar as cores con limpeza.

CONTIDOS

Conceptuais
- A figura humana e o esquema corporal cos puntos de articulación.
- Posicións da cabeza e situación das faccións.
- Formas volumétricas do madeiro e das extremidades na figura humana estática e en movemento.
- A silueta humana e a súa relación coa paisaxe.
- O relevo corporal.
- Esquema e forma de...
tracking img