La població i la dinàmica de poblacions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (729 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La població i la dinàmica de poblacions
Concepte de població
Entenem per població el conjunt d’individus de la mateixa espècie que viuen en una àrea i en un període de temps determinat. En labiologia s'estudien les poblacions animals i vegetals en una branca de l'ecologia coneguda com a biologia poblacional i en la genètica de poblacions. En la dinàmica de població s'estudien diferentsparàmetres, els més importants es refereixen a la distribució en el temps, com ara la natalitat, la mortalitat, la migració i el tipus de creixement.

Natalitat i mortalitat
La natalitat és la relacióentre el nombre de naixements i el col·lectiu inicial.
Es pot expressar en tants per cent, però és millor fer servir la taxa de natalitat instantània (b), també anomenada taxa de reproducció, que es larelació entre el nombre de naixements per unitat de temps (∆N/∆t) i la població inicial (N):
b = ∆N/∆tN
Distingim dos natalitats:
- Natalitat màxima o teòrica, que és la que hi hauria encondicions ideals, és a dir, quan no hi hagués factors limitadors i tan sols depengués de la capacitat reproductora dels individus.
- Natalitat ecològica o real, que és la que mesura la natalitat quan elsindividus estan sotmesos a factors ambientals limitadors.
La natalitat màxima es manté constant, mentre que l’ecològica varia amb el temps.

La mortalitat és la relació entre els individus morts i elcol·lectiu inicial. Es pot expressar en tant per cent, però és més pràctic utilitzar la taxa de mortalitat instantània (m), que és la relació entre el nombre d’individus morts per unitat de temps(∆N/∆t) i la població inicial (N):
m = ∆N/∆tN
Distingim dos mortalitats:
- Mortalitat mínima o teòrica, és la que es produiria en condicions ideals, és a dir, quan no hi hagués factors limitadors i tansols depengués de l’envelliment natural.
- Mortalitat ecològica o real, que és la que es produeix en condicions ambientals reals, amb tots els factors que ocasionen morts en la població.
La...
tracking img