La ràdio per internet

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5099 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. INTRODUCCIÓ

La Ràdio per Internet és un treball que es centra, tal i com diu el propi títol, en el fenomen de la ràdio en aquesta nova plataforma. Els nostres objectius són varis: analitzar la situació actual de la ràdio per Internet i l’ús que en fan els joves (14-26 anys), així com els diferents components i avenços tecnològics que han permès la seva creació. Per aconseguir la nostrafita, ens hem basat en un marc teòric concret i ens hem recolzat amb diverses tesis. També hem aprofitat la informació extreta de les entrevistes i les enquestes realitzades. D’una banda, com a fonts secundàries - i com a mode de marc teòric - hem utilitzat el material obtingut a partir de la classe impartida en un seminari de l’assignatura, en què ens explicaven l’evolució de la ràdio, fins arribar ala ràdio per Internet. Aquí ja vam començar a tenir una idea del què havíem de fer i del què no. Cercant informació, vam trobar diverses tesis i diversos estudis els quals ens van introduir els conceptes de bitcasters, streaming i podcasts, parts fonamentals de la nostra recerca. Altres documents, com gràfics i estadístiques derivats d’entitats com l’Observatori de la Ràdio a Catalunya, ens hanajudat a tenir una visió del panorama radiofònic. D’altra banda, les nostres fonts secundàries neixen a partir de les tres entrevistes realitzades a diferents professionals i de les enquestes que vam elaborar. Les entrevistes les vam fer a Xavier Ribes, a Quim Rutllant i a Marc Molano. El primer és un teòric de la comunicació i els restants treballen en el món de la ràdio, però des de duesperspectives molt diferents: una de professional i una altra com a aficionat. D’aquesta manera no ens estancàvem en una visió. Les enquestes les vam fer a un total de cinquanta-un joves de la facultat de comunicació de la UAB. A partir dels resultats, hem fet una valoració que ens ha ajudat a formar-nos una conclusió final del treball. La nostra investigació compta amb diversos apartats diferenciats: laintroducció, on volem introduir el tema d’estudi i la metodologia que hem seguit; el cos del treball, on es plasma tota la investigació a nivell teòrica i pràctica; i les conclusions, l’apartat més important ja que és on exposem els resultats als qual hem arribat a partir de la nostra recerca.

No ens hem trobat gaires complicacions, les justes que comporta tot treball. L’únic que podem dir ésque ens va costar delimitar el tema perquè engloba massa informació i elaborar un índex amb tots els apartats organitzats tampoc va ser una tasca fàcil. Esperem doncs, que aquest treball resulti planer i fàcil de comprendre.

Moltes gràcies.

2. MARC TEÒRIC I ESTUDIS PREVIS Per poder entendre el nostre treball ens hem basat en un marc teòric que se’ns ha impartit a les classes del’assignatura. Per començar, sabem que originàriament, la ràdio englobava l'emissió i la detecció de senyals propagades a través de l'espai en forma d'ones electromagnètiques, concretament ones hertzianes, que transporten informació. Per entendre la ràdio per Internet és important conèixer la digitalització. Com tots sabem, el so és un senyal analògic, igual que la llum o qualsevol altre senyal que trobem al mónfísic i real. Avui en dia, totes les tecnologies que utilitzem, treballen amb senyals de tipus digital, és a dir, amb el codi binari. Aquest, es va inventar per resoldre problemes complexos per representar la realitat i funciona per mitja de circuits electrònics simples manipulant el 0 i l'1. Per tant, si els senyals dels nostre entorn són analògics, és a dir, continus, és necessari aplicar unprocés de digitalització per transformar-los en digitals i discontinus. Quan parlem de so, que és el senyal que ens interessa a nosaltres per a aquest treball, el procés de digitalització es divideix en tres parts:  Mostreig (Sampling): es tracta d'agafar el senyal de so analògic (continu), els moments que es mesuraran. Aquests moments són les mostres que representaran el senyal i s'han de...