La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel•lulars

Páginas: 13 (3027 palabras) Publicado: 19 de febrero de 2012
12 La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel•lulars

1 La reproducció asexual i la sexual
Es distigeixen dos tipus de reproducció asexual i sexual.
Es parla de reproducció sexual quan els descendents tenen la mateixa informació genètica que el progenitor.
Es parla de reproducció sexual quan els descendents tenen una informació genetica diferent de la del seu progenitor oprogenitors, aquesta diferència pot se deguda a dues causes:
- Que cada descendent procedeixi d’un zigot format per la unió de fos gàmetes, un de cada progenitor, el gàmetes són cèl•lules haploides. En les espècies de cicle diploide es dormer mer meiosis, en el cicle diplohaploide per mitosi.
- Que cada descendent neixi a partir d’una sola cèl•lula haploide, és a dir amb la meitat de creomosomasque tenen les cèl•lules del seu únic progenitar, es una cèl•lula que s’ha generat mer meiosi.

En el cicles diplohaploides, es parla de reproducció sexual, en el qual s’alterna una generació haploide i una altra diploide, com les molses.
En alguns cicles biològics, com el de molts cnidaris, alternen la reproducció sexual i l’asexual.

2 Diferències entre reproducció i sexualitat
Lareproducció és la generació de nous individus, i la sexualitat és la donació i recepció de material genetic. Pot haver-hi reproducció sense sexualitat i sexualitat sense reproducció.

La reproducció sense sexualitat s’anomena reproducció asexual, per exemple un fragment d’alga que es fixa i dóna lloc a un nou individu.

La sexualitat sense reproducció es quan hi ha donació de material genetic perono és genera un nou individu, només és dona als éssers pluricel•lulars

3 Reproducció asexual o vegetativa
En la reproducció vegetativa només intervenen processos mitòtics. Els nous individus són genèticament indèntics al progenitor i sorgeixen a partir d’un fragment d’aquest. Hi ha cinc tipus de reproducció asexual:
- Gemmació:Els nous individus es formen a partir de gemmes pluricel•lulars,les gemmes es poden separar del progenitor o quedars’hi unides i formar colonies.
- Escissió: Consisteix en la divisió longitudinal o transversal d’un organisme que es transforma en un de nou.
- Fragmentació: És la generació de nous individus a partir d’un fragment del vegetal. Per exemple el esqueixos.
- Esporulació: Es duu a terme a partir d’una sola cèl•lula produïda per mitosi, aquestacèl•lula s’anomena espora agàmica o mitòspora per dinstiguir-les de les meiòspores, és dona en fongs.
- Poliembrionia: Es dóna en les primeres divisions del zigot, les cèl•lules se separen i donen lloc a un quants individus, en els insectes és poden formar mil individus a partir d’un sol embrió, exemple de poliembrionaria el bessons univitel•lins.

4 Reproducció sexual
La reproducció sexual es la quegenera individus fenèticament diferents del seu progenitor o progenitors. Es fa a partir de meiòspores, de gàmetes o d’estructures que es comporten com gàmetes, totes les cèl•lules son aploides.

Els gàmetes són cèl•lules haploides amb funció reproducctora. Quan tot els gàmetes son morfològicament igual s’anomene isogàmetes, i es parla d’isogàmia. Si el gàmetes tenen mida diferent i són mòbilss’anomenen anisogàmetes o heterogàmetes i es parla d’anisogàmia o heterogàmia, d’aquest tipues hi ha macrogàmetes i microgàmetes.
Si els gàmetes difereixen molt quan la macrogàmeta no es mòbil es parla d’oogàmia. En el animal la macrogàmeta s’anomena òvul i el microgàmeta espermatozoide. En els vegetals el macrogàmeta s’anomena oosfera i el microgàmeta anterozoide.

El microgàmetes produeixenindividus mascles i el macrogàmetes famella.

Els gàmetes es produeixen en uns òrgans anomenats gònades femenines o masculines en els animals i en el vegetals aquests òrgans s’anomenen gametangis masculins anteridis i femenins arquegonis.

Quan els mascles i les femelles són morfologicament diferents es diu que presenten dimorfisme sexual. Les espècies que tenen individus macles i femelles...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Química dels organismes
  • Psicologia del Desenvolupament I
  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Desenvolupament Cognitiu i Motriu
  • Psicologia Del Desenvolupament I.
  • Biotecnologia i reproducció
  • Desenvolupament prceptiu i motor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS