La reproducion de la célula eucariota

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1131 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1-Les cèl·lules eucariotes:
Són les cèl·lules que formen els organismes superiors i tenen un nucli cel·lular que esta delimitat per una membrana. Dintre del nucli es on es troba el seu material genètic.


2-REPRODUCCIO CEL·LULAR:
La reproducció es el mecanisme que passa dintre del nucli de la cèl·lula mare per poder formar cèl·lules filles; Pel qual es divideixla cèl·lula mare i transmet l´ informació genètica a les seves cèl·lules filles, que seran una copia fidel de material genètic.
Segons el tipus de cèl·lula es port diferenciar dues classes de reproducció:
1-MITOSI.
2-MIOSI

2-1-MITOSI:
Consisteix en el mecanisme de replicació cel·lular mitjançant el qual unacèl·lula mare es divideix en dos per tal donar lloc a dos cèl·lules filles, que tenen la mateixa dotació genètica que la cèl·lula mare.
La mitosi es la acció que te el organisme quan necessita fer créixer un teixit o reparar-lo. En unicel·lulars, compleix la funció de reproducció asexual.
El procés va precedit d’un període que es la interfase, que és on l´ ADN es duplica per assegurar que cadacèl·lula filla rep la mateixa informació genètica de la cèl·lula mare.
Aquest procés es continu i es donen en diferents fases:
Abans del procés i de les seves fases hi ha la INTERFASE: El nucli de la cèl·lula duplica l´ ADN i els centrosomes.TRANSMISSIÓ INTERFASE PROFASE: L ´ ADN en forma de cromatina escomença a compactar.

PROFASE: La cromatina se segueix compactant, formant-se el cromosoma i el fus. El cromosoma consisteix en dues cromàtides iguals.
PROMETAFASE: Es trenca la membrana nuclear i les cromàtides són atrapades per fibres del fus.

PROFASE PROMETAFASENETAFASE: La membrana nuclear desapareix i els cromàtides es mouen fins a la zona mitjana de la cèl·lula i formen la placa equatorial, es la fase en que millor se distingeixen les característiques dels cromosomes.


ANAFASE:El centròmer de cada cromosoma es divideix , los microtúbuls es contrauen i el noucromosoma es mou cap als pols de la cèl·lula.

TELOFASE: Comença quan els cromosomes fills arriben als pols de la cèl·lula. Els cromosomes fills s'allarguen, perden condensació, l'embolcall nuclear es forma novament a partir del RE rugós i es forma el nuclèol a partir de la regió organitzadora del nuclèol dels cromosomes.
Els cromosomes fills inicienla reconstrucció del nucli en els pols de la cèl·lula. L'aparell mitòtic desapareix i es desenvolupa nova membrana nuclear, al voltant de cada col·lecció de cromosomes.


2-2-MIOSI:
És un procés de reducció cromàtica pel qual els cromosomes es redueixen a la meitat. En la meiosi 1 ( etapa reduccionaria) es redueix el nombre de cromosomes a la meitat ( haploide) però encara els cromosomes són dobles. En la meiosi 2 ( etapa ecuacional ) es manté el número/ nom cromosòmic haploide aconseguit en l’etapa anterior. Els cromosomes són simples.
Hi ha diferents fases:
2-2-1ªMEIOSIS 1: Està procedida per una interfase durant la qual es duplica el material genètic. Amb diferents fases:
1-PROFASE: L´ embolcall nuclear i el nuclèol es desorganitzen, elscentríols migren a pols oposats, duplicant-se i s’ordena el fus acromatitzo. Es divideix en 5 etapes:
1.1-LEPTOLE:És en aquesta fase on es produeix la condensació de cromosomes individuals i cada cromosoma apareix com a dues cromàtides unides pel centròmer.
1.2-ZIGOTÈ:És al zigonté quan s'aproximen els parells homòlegs, els quals fan sinapsis a través del complex sineptotèmic i formen una...
tracking img