La sostenibilidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2116 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pere Adrián Servera, 1r Batx C

LA SOSTENIBILITAT
DEL PLANETA

1. LA CONCIÈNCIA DELS LÍMITS

a) Comenta aquesta afirmació:
..” l' adquisició dels límits és possiblement un dels salts més importants experimentats en l'evolució cultural de l'espècia humana”

Fins no va molt els humans no érem concients de com prodria afectar el progres de l'avançs a la nostra terrra, ni quinesconceqüencies podrien ocurrir i fins quan durarien els recursos energètics naturals que anam agotant de cada dia. Ara, hem hagut d'asumir aunque n'hi hagui molts que no sen adonen compte que si seguim d'aquesta manera no quedara planeta per a les nostres genreacions properes. El calentament global s'ha convertit en una realitat, de cada vegada tenim menys biodiversidad i les reserverses de recursos naturalssón mínimes... Per reduir totes aquestes desgràcies, ja que molts dels canvins que passar son inveitables, molts de nosaltres ja ens hem posat en marxa per evitar aquest progres d'avançar menyspreant l'ambient tant ambicios que teniem fins ara.

b) Què és un “Paradigma ambiental” ?

Són una serie de compromisos, principis i pràctiques que defineixen una disciplina científica en un momentdeterminat. Quan es produiex un canvi de paradigma, som davant d'una revolució científica. També s'aplica aquest terme al conjunt de valors, concepcions i creences al voltant de les quals s'organitzen els membres d'una societat en un temps determinat. L'adhesió dels individus al paradigma dominant no és necessàriament conscient ni ritual, ja que s'efectua pel sol fet de pertànyer a una comunitat o grupsocial on es conviu d'acord amb uns principis que, en general, no requereixen ser formulats.

Algunes idees associades al paradigma ambiental són:

L’escassetat dels recursos naturals o la pèrdua de qualitat del medi ambient afecta el desenvolupament econòmic.

Invertir econòmicament i socialment en el medi ambient és rendible.

Totes les activitats humanes han de sersostenibles.

La manca d’equitat, igualtat per a tothom, no sols genera conflictes socials, sinó també ambientals.

Quan s’utilitza un recurs s’ha de calcular el cost ambiental.

La protecció ambiental requereix la participació i el compromís de tots els ciutadans.

Els principals problemes ambientals són de caràcter global i s’han de resoldre en un marc consensuat pertots els governs.


c) Què són les “Utopies de consens universal”?

El concepte d' utopia designa la projecció humana d'un món idealitzat que es presenta com alternatiu al món realment existent, exercint així una crítica sobre aquest. Es la necessitat i la recerca d'un món millor, més solidari i més just. Hi ha una estreta relació entre la justícia i les utopies. Per tant, juntament ambel conses universal, seria una model a seguir i principis per a tots els habitants. Personalment, crec que seria imposible ja que totes les persones no disposem de les mateixes condicions de vida en aquest món amb tant desigual.

2. EL DSENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Explica quines són les idees claus que han marcat els 4 periòdes de sostenibilitat ambiental al llarg de la història de lahumanitat?

Protegir la natura (1962 - 1972): Començam a percebrer els problemes ambientals localment i regionalment. Només la superpoblació s'interpreta a escala global. Els primers moviemnt ambientalistes lluiten contra la contaminació industrial, contra les centrals nuclears, a favor de la preservació de les espècies. També, va apareixer la conciència de límit, el recursos energètics naturals es vanagotant de cada cop més. Per altre banda, els governs i les empreses encara no presenten atenció a qüestions ambientals.

Protegir el planeta (1973 – 1989): Els problemes ambientals es perceben internacionalment. Les investigacions científiques sobre qüestions ambientals es popularitzen. El medi ambient salta a les planes dels diaris. Ademés, l'escologisme pren força com a moviment social...
tracking img