La teoria sintètica de l'evolució és coneguda també amb el nom de neodarwinisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPTES BÀSICS DE GENÈTICA
Gen. Unitat del material hereditari. És un fragment d'àcid nucleic, generalment ADN, que duu informació per a un caràcter. Mendel els va anomenar factor hereditari.Caràcter. Cadascuna de les particularitats morfològiques o fisiològiques que es poden establir en una espècie. Els diferents tipus que hi ha dins d'un caràcter s'anomenen manifestacions. Haploide. Ésserque per a cada caràcter tan sols posseeix un gen o informació. Diploide. Ésser que té dos gens o informacions per a cada caràcter. Aquests gens poden ser iguals o diferents. Pot passar que es manifestinels dos gens o que un impedeixi l'expressió de l'altre. Locus. Lloc cromosoma. que ocupa un gen al

Cromosomes homòlegs. Són els cromosomes que tenen els mateixos locus. Al·lel. Cadascun delsdiferents gens o informacions que hi pot haver en un mateix locus. Aquests gens són al·lels entre si. Els diferents al·lels també s'anomenen factors antagònics. Gens homòlegs. Gens que ocupen el mateixlocus en diferents cromosomes homòlegs. Genotip. Conjunt de gens presents en un organisme. Fenotip. Conjunt de manifestacions de caràcters d'un organisme. Fenotip = genotip + acció ambiental. Homozigot oraça pura. Individu que per a un caràcter posseeix els al·lels iguals. Heterozigot o híbrid. Individu que posseeix els al·lels diferents. Herència dominant. Herència en la qual hi ha un al·lel,l'anomenat dominant, que no deixa que l'altre es manifesti, l'anomenat al·lel recessiu. Herència intermèdia. Herència en la qual un dels al·lels mostra una dominància incompleta sobre l'altre. Herènciacodominant. Herència en el qual els dos al·lels són equipotents i, per tant, no hi ha dominància. Un exemple d'aquesta situació és l'herència dels grups sanguinis humans A-B.

Dihíbrids. Individus ambheterozigosi en dos parells de gens. Polihíbrids. Éssers amb heterozigosi per a molts parells de gens. Al·lels letals. Al·lels que tenen una informació deficient per un caràcter tan important que...
tracking img