Laplace

Páginas: 6 (1436 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2011
¾

ÓÓÖ Ò ÓÒ Ù ÓÒ ×

ÖÒ Ð×

ÈÖÓ Ð Ñ × Ö ×Ù ÐØÓ× Ð Ô ØÙÐÓ Ö Ó º º½ Í× Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ä ÔÐ Ò Ù ÒØÖ Ð ×ÓÐÙ ÓÒ ÓÒ Ý   ¾Ý · Ý   Ý ´¼µ ¾ Ý ´¼µ ½¾ ËÓÐÙ ÓÒº ÄÐ Ñ ÑÓ× ´×µ Ĵݴصµ´×µº ÒØÓÒ × Ä´Ý ´Øµµ´×µ × ´×µ   Ý ´¼µ × ´×µ   ¾ ¾ Ä´Ý ´Øµµ´×µ × ´×µ   ×Ý ´¼µ   Ý ´¼µ ×¾ ´×µ   ¾×   ½¾ Ä´  µ´×µ   Ä´ µ´×µ ×  ½ ¡ ·
¼¼ ¼  Ø ¼ ¼ ¼¼ ¼  Ø  Ø

º

Ð

Ù ¹

Ý

ÄÙ Ó ÔÐ

Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ

Ä ÔÐ

ÒÙ ×ØÖ

Ù´×¾   ¾× · µ ´×µ   ¾×  

×·½

 

ÓÒ Ó Ø Ò ÑÓ×

ÁÒ Ò Ö
ÐÓ ÕÙ ÑÔÐ

Ú Ð¸ ÍÒ Ú Ö×
´×µ

Ë ÒØ Ó

Ð

¾

¾×¾ · ½¼× ´×¾   ¾× · µ´× · ½µ ¿´×   ½µ · ¾ ¡ ½   ×·½¡ ¾ · ¾¾ ´×   ½µ ½ ¿´×   ½µ · ¾ ¡   ×·½ ´×   ½µ¾ · ¾¾ × ½ ¿Ä ½ ´Øµ · ´×   ½µ¾ · ¾¾ ¾ Ä ½ ´×   ½µ¾ · ¾¾ ´Øµ   ½ Ä ½ × · ½ ´Øµ ¿ Ø Ó×´¾Øµ · Ø × Ò´¾Øµ   Ø

ÈÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ
Ý ´Øµ

Ä

 

½

´Øµ

 

 

 

 

Ö
ÙÓ º º¾
¼¼

Í× Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ
¼

Ä ÔÐ
¾Ø

Ò Ù ÒØÖ Ð ×ÓÐÙ ÓÒ
Ý ´¼µ

Ý · Ý · ½¿Ý

¾Ø · ¿

 

Ó×´¿Øµ Ð ÔÐ

¼

Ý ´¼µ
¼

 ½
ÒÙ ×ØÖ

ËÓÐÙ ÓÒº

Ë ´×µ ÓÒ Ó Ø Ò ÑÓ×

Ĵݴصµ´×µº

Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ

Ä ÔÐ

×¾ ´×µ · ½ · × ´×µ · ½¿ ´×µ

¾ ¿´× · ¾µ · ¾ × ´× · ¾µ¾ ·

ÐÓ ÕÙ

ÑÔÐ ´×µ

  ×¾ ·
×¾

¾ ¿´× · ¾µ ½ · ¾ ¾ · ¾ × · ½¿ × ´× · × · ½¿µ ´× · × · ½¿µ¾ ½ ´× · ¾µ¾ · ´Øµ ½¿ ¿ ´× · ¾µ¾ · ½  ¿
 

Ì Ò ÑÓ× Ý ÐÙ Ó

½ · × · ½¿
 

Ä
¾

½

×¾ · × · ½¿

 ½

¾Ø

× Ò´¿Øµ

Ñ × × ÔÓÒ ÑÓ×
×¾ ´×¾ · × · ½¿µ ×· × ×¾ ×¾ · × · ½¿ ¾ ×´× · × · ½¿µ · ´×¾ · × · ½¿µ · ´ × · ×¾ ´×¾ · × · ½¿µ

·

·

µ×¾

¾ Ó Ø Ò ÑÓ×

ÓÓÖ Ò ÓÒ Ù ÓÒ ×
½ ÒØÓÒ ×
×¾ ´×¾

ÖÒ Ð×

 

¾ ½¿

½

½

¾ · × · ½¿µ

  ¡ ½ · ¾ ¡ ½ · ½ ¡ ×· ½ × ½¿ ×¾ ½ ×¾ · × · ½¿   ¡ ½ · ¾ ¡½ · ¡ × · ¾   ½¼ ¡ ¿ ¾ ¾· ½ × ½¿ × ½ ´× · ¾µ ¿¡½ ´× · ¾µ¾ ·
´Øµ

Ý

Ä

 

½

¾
×¾ ´×¾

· × · ½¿µ

½

 

·

¾ Ø· ½¿ ½

 

¾Ø

Ó×´¿Øµ  

½¼ ¼

 

¾Ø

× Ò´¿Øµ

Ò ÐÑ ÒØ ¸ ÓÑÓ ´×¾ ¿´× · ¾µ · × · ½¿µ¾ ¿  ¾
× ×

 ½ ¾
Ó Ø Ò ÑÓ×

½ · × · ½¿ ¿ ´× · ¾µ¾ ·
×¾

Ä   ½¼

 

½

´×¾

¿´× · ¾µ · × · ½¿µ¾

´Øµ

½ Ø ¾

 

¾Ø

× Ò´¿Øµ

ÈÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ
ݴص
 

¾Ø

× Ò´¿Øµ ·

 

½

¾Ø

½ Ó×´¿Øµ · Ø ¾ Ð Ù

 

¾Ø

× Ò´¿Øµ · ×× Ð

¾ Ø  ½¿ ½ ÓÖ Ò Ô

Ö

Ó º º¿

µ Ë Ý ´Øµ × ÙÒ ×ÓÐÙ ÓÒ
ؾ Ý ´Øµ · ØÝ ´Øµ · ´Ø¾
¼¼ ¼

ÓÒ ¼

  Ô¾µÝ´Øµ

ÑÙ ×ØÖ ÕÙ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ ´½ · ×¾ µ µ Ê ×ÓÐÚ Ö ×Ø ÙÐØ Ñ Ù
×
¼¼

Ä ÔÐ ´×µ · ¿×
¼

´×µ

Ĵݴصµ´×µ ×

Ø× ¼

´×µ · ´½   Ô¾ µ ´×µ ¼¸ ÜÔÖ × Ò ÓÐ ´×µ ´×µ ¼

ÓÒ Ô Ö Ô ´×µ
¼

ÒÐ

ÓÖÑ´×µ ·

Ô Ö

Ð ÙÒ

´×µ Ý

´×µº

ÁÒ Ò Ö

Ú Ð¸ ÍÒ Ú Ö×

Ë ÒØ Ó

Ð

¾

ËÓÐÙ ÓÒº µ Ì Ò ÑÓ× Ä´ Ô¾ ݴصµ´×µ  Ô¾ ´×µ Ĵؾݴصµ´×µ ´×µ Ä´ØÝ ´Øµµ´×µ ´ Ä´Ý ´Øµµ´×µµ  
¼¼ ¼ ¼

×

×

´× ´×µ   Ý ´¼µµ

 
¼

´×µ   ×

¼

´×µ

Ä´Ø¾Ý ´Øµµ´×µ
¼¼

¾
×¾

´Ä´Ý ´Øµµ´×µµ
¼¼ ¼

¾
×¾

´×¾ ´×µ   ×Ý ´¼µ   Ý ´¼µµ
¼¼

¾ ´×µ · × ÔÐ Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ
¼¼

´×µ · ×¾ ÒÙ ×ØÖ´×µ Ù ÓÒ Ó Ø Ò ÑÓ× ¼

Ä ÔÐ
¼

Ä´Ø¾Ý ´Øµµ´×µ · Ä´ØÝ ´Øµµ´×µ · Ĵؾݴصµ´×µ · Ä´ Ô¾ ݴصµ´×µ
Ý Ö ÑÔÐ Þ Ò Ó × Ø Ò ¾ ´×µ · × × Ö
¼

´×µ · ×¾
¼¼

¼¼

´×µ  

´×µ   ×
¼

¼

´×µ ·

¼¼

´×µ   Ô¾ ´×µ ¼

¼

´½ · ×¾ µ

´×µ · ¿× Ù
¼¼

´×µ · ´½   Ô¾ µ ´×µ ´×µ · ´×µ ¼

µ ÈÓÒ Ò Ó Ô

¼ Ó Ø Ò ÑÓ× Ð ´½ · ×¾ µ

ÓÒ
¼

´×µ · ¿×

ÕÙ ÔÓ

ÑÓ× × Ö

Ö

Ð
×

ÓÖÑ ´½ · ×¾ µ¼

´×µ · × ´×µ

¼

ÁÒØ Ö Ò Ó ×Ø ÙÐØ Ñ

Ù

ÓÒ Ø Ò ÑÓ× ´½ · ×¾ µ
¼

´×µ · × ´×µ

½

ÕÙ × ÙÒ ÓÑÓ Ò

Ù ×

ÓÒ

Ö Ò

ÐÐÒ Ð
¼

ÔÖ Ñ Ö ÓÖ Òº Ä
×   ½ · ×¾

ÓÖÖ ×ÔÓÒ

ÒØ

Ù

ÓÒ

´ ×µ ´×µ

ÕÙ Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒ ´ ×µ À Ò ÓÚ Ö ÖÐ ÓÒ×Ø ÒØ
¼

Ô Ô

½ · ×¾
½

´×µ Ý Ö ÑÔÐ Þ Ò Ó Ó Ø Ò ÑÓ× ´ ×µ ½ · ×¾

¾ ÐÓ ÕÙ ÑÔÐ ´×µ

ÓÓÖ Ò ÓÒ Ù ÓÒ ×
· ¾ ½ · ×¾ Ô ¾ ½ ÐÒ´× · ½ · × µ ·½

ÖÒ Ð×

Ô

×

¾

ÈÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ´×µ

ÐÒ´× · ½ · ×¾ µ Ô ¾ · ½ ½·×

Ô

Ô
¼

¾

½ · ×¾ Ð ¼ Ù ÓÒ

Ö
ÓÒ

Ó ºº

Ê ×Ù ÐÚ Ù× Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ
Ý ·
¼¼

Ä ÔÐ
Ý ´¼µ Ø ¿

Ý

´Øµ ¼ Ø

Ý ´¼µ

´Øµ

¼ Ø

¿

ËÓÐÙ ÓÒº ÈÖ Ñ ÖÓ Ó
´Øµ ÓÒ

× ÖÚ ÑÓ× ÕÙ
ØÀ ´Ø

  ¿µ
À ´Øµ

´Ø   ¿µÀ ´Ø   ¿µ · ¿À ´Ø   ¿µ ¼ ½
Ø Ø

ÒØÓÒ × × ´×µ Ĵݴصµ´×µ ¸ ÔÐ Ò Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ö Ò Ð Ó Ø...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Laplac
  • Laplace
  • Laplace
  • Laplace
  • LAPLACE
  • Laplace
  • Laplace
  • Laplace

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS