Larsson

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LARSSON, Lars-Erik
(1908 - 1986) (1908 - 1986)
Lars-Erik Larsson occupied an important position in Swedish musical life, not least in his work for broadcasting, theatre andcinema. Lars-Erik Larsson va ocupar una posició important en la vida musical sueca, no menys important en el seu treball de difusió, teatre i cinema. His style as a composer iseclectic – ranging from the late-Romantic to techniques derived from the 12-note system outlined by Schoenberg – but original in method. El seu estil com a compositor és eclèctic - quevan des de finals dels romàntics a les tècniques derivades de l'12-sistema de notes esbossades per Schönberg - però en l'esquema original.
Orchestral, Instrumental and VocalMusic Orquestra, música instrumental i vocal
In addition to his symphonies for full orchestra, Larsson wrote a Sinfonietta for string orchestra and a popular Little Serenade for thesame medium. A més de les seves simfonies per a orquestra completa, Larsson va escriure una Sinfonietta per a orquestra de cordes i una serenata popular Little per al mateix mitjà.He left a useful series of concertinos for solo instruments that include flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, saxophone, violin, viola, cello, double bass andpiano. Va deixar una sèrie d'útils de Concertino per a instruments solistes que inclouen clarinet flauta, oboè, fagot, trompa, trompeta, trombó, saxofon, violí, viola, violoncel,contrabaix i piano. His Pastoral Suite is derived from a work that included a spoken text, an element exemplified in his 1940 God in Disguise for speaker, soloists, chorus andorchestra. La seva Suite Pastoral es deriva d'una obra que incloïa un text parlat, un element que exemplifica en el seu 1.940 Déu disfressat d'altaveu, solistes, cor i orquestra.
tracking img