Les tic i els ajuntaments

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4150 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES TIC I ELS AJUNTAMENTS

1. INTRODUCCIÓ

L`ÚS DE LES TIC EN L`ADMINSTRACIÓ LOCAL ----------------------------- Pàg. 3

2. SUBJECTES PARTICIPANTS

2.1 FUNCIONARIS -------------------------------------------------------------- Pàg. 4
2.2 CIUTADANS --------------------------------------------------------------- Pàg. 4
2.3 EMPRESES--------------------------------------------------------------- Pàg. 5

3. SITUACIÓ ACTUAL DE LES TIC

3.1 ESPANYA --------------------------------------------------------------- Pàg. 6
3.2 CATALUNYA --------------------------------------------------------------- Pàg. 7

4. GESTIÓ DE LES TIC ALS AJUNTAMENTS

4.1 SEU ELECTRÒNICA -------------------------------------------------------- Pàg. 9
4.2ACCESSIBILITAT -------------------------------------------------------- Pàg. 9
4.3 CARPETA DEL CIUTADÀ --------------------------------------------------- Pàg. 10
4.4 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ---------------------------------------------- Pàg. 10
4.5 CONTRACTACIÓ ELCTRÒNICA -------------------------------------------- Pàg. 10

5. SISTEMES INTERNS

5.1 SISTEMES DE SEGURETAT5.1.1 CERTIFICACIÓ DIGITAL I SIGNATURA ELECTRÒNICA ---- Pàg. 11
5.1.2 LOPD ------------------------------------------------------------ Pàg. 11
5.1.3 MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA ------------------- Pàg. 13

6. CONCLUSIONS ------------------------------------------------------------------ Pàg. 14

7. BIBLIOGRAFIA------------------------------------------------------------------ Pàg. 15

8. ANNEXES I VINCLES------------------------------------------------------------- Pàg. 16

1. INTRODUCCIÓ

L'ús de les TIC en l'Administració local

L’aparició de les TIC a les administracions en general i als ajuntaments concretament ha produït una revolució en quant a la relació entre els ciutadans , les empreses i els mateixos ajuntaments.

Enl'actualitat, les entitats locals han començat a introduir les TIC per millorar les relacions amb l'usuari, on podem destacar els serveis d'atenció al ciutadà, així com serveis d'informació.

Entre els principals beneficis que aporta l'ús de les TIC en la Gestió Local destaquem:

▪ Transparència i participació ciutadana.
▪ El canvi de rol del ciutadà i l'empresa.
▪ Rapidesa,agilitat i eficiència .
▪ Millora de la comunicació i la transparència per part de l'Administració
▪ Millora els mecanismes de participació ciutadana.
▪ Recolza la simplificació administrativa.
▪ Fiabilitat, seguretat i privadesa en les comunicacions i gestions.
▪ Compliment de la Llei 11/2007.

L`aparició de la La llei 11/2007 per a l'Accés Electrònic dels Ciutadans alsServeis Públics i com queda reflexat en el seu Article 6 “reconeix als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques”, així com l'obligació d'aquestes a garantir aquest dret a partir del 31 de desembre de 2009.

Aquesta llei ha suposat un gran impuls per a la incorporació de les noves tecnologies en l'Administració des d'un punt de vista general.L'Administració té l'obligació d'adaptar-se a una societat en constant moviment, que incorpora la tecnologia com un element més en la seva vida quotidiana i davant la qual té l`obligació de respondre en la mateixa mesura.

D'entre totes les institucions, les administracions locals són els òrgans públics clau a l'hora de dinamitzar l'ús de les noves tecnologies en la societat, ja que es tracta del'organisme més proper, i és el gran coneixedor de les necessitats dels seus ciutadans i empreses.

Amb la realització d`aquest treball es preten veure quina ha estat l`evolució de les TIC als ajuntaments, així com saber quins són els principals actius en la implementació , i les principals eines de gestió de les quals disposen . També sabrem quines són les principals mesures de seguretat que estan...
tracking img