Ley de administracion electronica gva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 158 (39419 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Num. 6262 / 07.05.2010

18206

Presidència de la Generalitat
LLEI 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2010/4857] Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent: PREÀMBUL I Les organitzacionsavançades, tant públiques com privades, són aquelles que dipositen el valor més gran en els seus recursos humans, en les persones i, singularment, en allò que les caracteritza: el seu cabal de coneixements. En definitiva, són aquelles que posen en valor l’anomenat capital intel·lectual, que dinamitzen la creació del coneixement i fomenten la seua transferència per tal d’aprofitar les sinergies,reduir costos, oferir millors productes i prestar millors servicis i, per tant, guanyar en qualitat i competitivitat. Per això, la societat del coneixement, caracteritzada per la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació, singularment representada en Internet, ha provocat que qualsevol informació estiga disponible en qualsevol moment i que es puga accedir-hi des de pràcticamentqualsevol lloc i a través de diversos dispositius o terminals electrònics. Una revolució tecnològica en constant canvi que també ha determinat transformacions estructurals en les relacions humanes, en les societats i en les seues organitzacions. Des de l’anterior perspectiva del canvi continu i de preeminència del coneixement, les administracions públiques no poden quedar-se al marge, sinó queestan cridades a imprimir un impuls a les pròpies transformacions, però també a ser prescriptores i impulsores dels avanços i les novetats en matèria tecnològica, que el canvi transformador estiga a l’abast de tota la ciutadania, de les empreses, de totes les organitzacions productives i de la societat civil, per a promoure i aconseguir que la progressió tecnològica sostinguda siga per a totes lespersones. II D’acord amb els supòsits anteriors, l’anomenada administració electrònica és el concepte sintètic amb el qual es pretén caracteritzar l’actual estadi d’evolució de les organitzacions públiques modernes en la seua missió de procurar uns millors servicis públics i una atenció a la ciutadania sustentada sobre el valor del coneixement, de la transferència i del compartiment i, també, del’excel·lència, l’adaptació permanent al canvi i, tot això, a partir de la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’administració electrònica es traduïx internament en allò que hauríem de qualificar com a immersió tecnològica, fet que comporta un canvi cultural organitzatiu, tant a nivell corporatiu general com en el pla de cadascun dels empleats i empleades públics que hitreballen per a servir a la ciutadania. Canvi que ha d’impulsar el trànsit d’una administració procedimental, compartimentada, opaca i complexa, cap a una configuració de l’administració com a centre de servicis, comuna, transparent i senzilla. Externament, la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions que mantenen els ciutadans i les ciutadanes amb les seuesadministracions públiques són sempre de caràcter instrumental, de manera que esdevenen impulsores o afavoridores de l’objectiu de transformar les estructures organitzatives i funcionals de caràcter burocràtic per tal d’aconseguir una autèntica administració totalment orientada a la ciutadania: primer, a través de la conceptualització com a administració de servici; segon, com a administració depermanència, en esdevenir un centre de servicis 24 hores, durant tots els dies de l’any, més enllà del concepte «d’administració de guàrdia»; i, tercer, una administració per a les persones, que puga individualitzar les demandes, peticions, sol·licituds o reclamacions de cadascuna d’elles, inclús anticipant-les de manera activa i proveir la solució o resposta que satisfaça plenament les seues...