Ley de la dependencia

Páginas: 12 (2757 palabras) Publicado: 9 de enero de 2011
Estat de la qüestió de la Llei de dependència
Implantació i problemàtica derivada

Sumari

Resum .................................................................................................................3

1. Introducció

1.1. La Llei resumida............................................................................................5
1.2. Definicionsclau.............................................................................................5

2. Arguments

2.1. Article “El futuro de la atención a la dependencia:colaboración pública y eficacia vs déficit tarifario y servicios de cuidado no profesional”..........................................................................................................6

2.2. Article “Ley de Dependencia, un agrio sabor aengaño”...............................7

2.3. Article “Unos presupuestos generales al servicio de la Banca”....................7

3. Conclusions

3.1. Redisseny de l’organització dels serveis socials..........................................9

3.2. Estructuració de la base econòmica i financera del sistema........................9

3.3. Ordenació del mercat detreball....................................................................9

3.4. Gestió de les relacions publicoprivades......................................................10

3.5. Conciliació de la vida laboral i familiar........................................................10

4. Referències bibliogràfiques .......................................................................11
Estat de la qüestió de la Lleide dependència
Implantació i problemàtica derivada

Carme González Aleix (NIA:1149072)

Resum
El propòsit fonamental d’aquest treball és confeccionar un estat de la qüestió en l’estudi de l’implantació de la Llei de dependència i tota la problemàtica relacionada amb el desenvolupament d’aquesta Llei a partir de tres articles seleccionats.
En el nostre recorregut analitzem la problemàticadel cofinançament Estat, Comunitat Autònoma i Administració local, els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011, la precarietat del mercat de treball en aquest sector, la conciliació de la vida laboral i familiar i identificarem els factors crítics.

1. INTRODUCCIÓ

La llei de la dependència va ser aprovada de forma definitiva el 30 de novembre de 2006 pel Ple del Congrés dels Diputats enamplia majoria. Uns mesos abans el President del Govern espanyol, José Luis Zapatero, va dir en la seva presentació en un acte públic que "pasará a la historia del progreso social de España".

Aquesta llei fixa les bases per a construir un futur Sistema Nacional d’Atenció a la Dependència.

Per explicar la raó d’aquesta llei cal que analitzem el context social dels últims anys.

L’atenció a lesnecessitats de les persones en situació de dependència és un gran repte en les polítiques socials de tots els països desenvolupats i que requereix una resposta per part de les Administracions Públiques.

En les últimes dècades la població espanyola ha experimentat un creixement molt considerable.

Els majors de 65 anys s’han duplicat, de 3,3 milions de persones en el 1970 (9,7% de la poblaciótotal) s’ha passat a més de 6,6 milions a l’any 2000 (16,6% de la població total).
Coincideix una altra característica anomenada “envelliment de l’envelliment” que no és més que l’ increment del col·lectiu de població de més de 80 anys, bastant més superior al grup de majors de 65.
Per altra banda el 9% de la població espanyola* pateix algun tipus de discapacitat o limitació que li causaincapacitat.

L’envelliment de la població, les altes taxes de supervivència i la creixent incidència de l’accidentalitat farà que la demanda d’atenció a les persones en situació de dependència augmenti progressivament en el futur.

Tradicionalment, les famílies han estat les cuidadores de persones dependents a través del anomenat “recolzament informal”. Aquesta funció ha recaigut exclusivament en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Leyes Dependencia
  • ley de dependencia
  • Ley De Dependencia
  • Información básica Ley de Dependencia
  • Respuestas Sobre La Ley De Dependencia
  • Modificaciones de la Ley de Dependencia
  • Ley de dependencia
  • Ley de dependencia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS