Leyes ponderales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (299 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LLEIS PONDERALS I VOLUMÈTRIQUES DE LA QUÍMICA

Act 1: Enuncia les tres lleis ponderals de la química. Completa-ho am un exemple.

a) Llei de Lavoisier

En tota reaccióquímica la massa total dels reactius que reaccionen és igual a la massa total dels productes de la reacció.

b) Llei de Proust

La proporció entre les masses quan dos o més elementses combinen per a formar un compost determinat és sempre constant i independent del procediment seguit per a formar-lo

c) Llei de Dalton

Quan dos o més elements es combinenentre si per a formar més d’un compost, les masses d’un que es combinen amb una mateixa massa de l’altre, per a donar compostos diferents, estan en una relació de números enters senzills.Act 2:

a) [pic]

[pic] ( [pic] ( x=2’97g Cl

b) La número III no és correcta perquè la relació no és 1’67 com els altres tres, sinó 2’59

c) Sn= 2’322 Ar(Sn) = 118’7 Cl =1’385 Ar(Cl) = 35’5

n(Sn) = [pic] n(Sn) = [pic]

n(Cl) = [pic] n(Cl) = [pic]

Act 3:

a) Hi haurà 40g, ja que es compleix la llei deLavoisier.

b) 15gA + 20g B=35g C

c) [pic] x = 21’4g de A [pic] x = 28’57g de B

Act 4:

|S |O |SO2 |
|1 |1 |2 |

[pic]

|S|O |SO3 |
|1 |1’5 |2’5 |

Quan una mateixa quantitat d’un element reacciona amb quantitats diferents d’un altre element per formar dos compostosaquestes quantitats estan entre sí en una relació de nombres enters senzills.

Act 5:

N = 1L H = 3L NH3 [pic] x = 0’25L de N

[pic] x = 0’75L de H

Act 6:El primer gas tindrà el doble de partícules que el segon tal i com ho diu la llei d’Avogadro.

Sergio Torre

1er Batx A

Física i química

-----------------------
(

SnCl2