Libro rojo de amianto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1078 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MANUAL PER A LA DIAGNOSI I EL TRACTAMENT DE L N A M I A N T
A LA CONSTRUCCIÓ

C o l . l e g i d 4 A p a r e l l a d o r s i A r ~ u i t e c t eT~ c n l c s d e B a r c e l o n a &

Manuals de Diagnosi
l Manual de diagnosi i tractament d'hurnitats (exhaurit) .
2. Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó
i ceramics (exhauit)

3 Manual de diagnosi, patologtai intervenció en estructures de fusta .

4. Manual de diagnosi i intervenció en sisternes estructurals de parets

de carrega
5. Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicas
6. Manual de geot6cnia i patologia, diagnosi i intervencid en fonamentc

7. Manual pera la diagnosi i el tractarnent de I'arniant a la construcció Títols en preparació
Manual de metodologia dediagnosi i d'aixecament grafic d'edificis Manual de diagnosi 1 intervenció en estructures de formigó arrnat

Manuals de Diagnosi

7. MANUAL PER A LA DIAGNOSI 1 EL TRACTAMENT DE L'AMIANT A LA CONSTRUCCIÓ
Rarnon Graus

'

Arnb la col4aboració de

Jaurne Abat
Assumpta Callejaa Asunción Freixa4

Xavier Guardino
Santos Hernández3
Josep Simó S

Serve1 Rehabllitacló i Medl Ambient ddCol.kgl d'Aparelladws l Arqultectes Ticnffis de Beroelona Inspección de Tmbw y Seguridad Social de Bar oetona del Minrstem de Trabqa y Asuntos Soclales Centre de Seguretat 1 Condicians de Salut en el Tbball del Departamwit de T-eball de la Generarrtat ds Catalunya (~.:anesdawImalReDne Unit han cstst c o n s t a s . (a) CsrteU preventiu admm a imballadond*s BmMtr de la rdiabGiM 6 i d niantenimenid'edñdq @) F u W lnfoc maüu m a t a c &d'hablPtgs. l

-61 m". m

--

Que podem fer?
Com deiem, en el moment d'escriure aquest manual desconeixem alguns aspectes importants de la realitat al nostre pais: d volum d'edificis potencialment afectats, la tipologia d'edifici més vulnerable, el nombre de persones que poden tenir algun risc, la seva relació amb I'edifici, el risc real de cada aplicacióconstructiva concreta, etc. PerO també considerem urgent informar dels coneixements actuais per prevenir i evitar el risc que es pot córrer. Quant als edificis nous considerem que cal, d'una vegada per totes, una manipulació correcta i segura dels materials que contenen amiant, b b i cament del fibrociment. Per &o, tan sols cal seguir la legislació vigent que resulta forca clara i taxatwa. Enprimer Iloc, tots els productes han d'estar etiquetats d'una forma prou explícita per informar els tecnics i els trebaliadors dels riscos de manipulació En segon Iloc, cal formar els tecnics i els treballadors en eis procediments pera una manipulació segura deis productes. I en tercer Iloc, caldra un control més intens per part d'lnspecció de Treball per detectar i corregir situacions de risc.Respecte ais edificis existents la situació és més compiexa. En primer Iloc, cal conbixer la nostra realitat i prendre les precaucions necessaries. Aquest objectiu es pot assolir si s'imputsen diverses linies de recerca, les més importants són: la confecció &un llistat de productes que hagin utilitzat I'amiant en la seva composició, I'avaluació del grau de perlllositat d'aquests productes i I'establimentd'un cens d'edificis que continguin amiant de manera que es pugui avaluar el risc parhcular de cada cas. D'altra banda, cal preparar-se per actuar. Aquest darrer punt comporta establir metodoiogies acurades i segures de detecció i diagnosi, adaptar les tkniques d'intetvenció habituals (confinament, estabilització, eliminació i gestió de residus) a la realitat concreta del nostre país, divulgar iconsclenciar sobre els riscos pera la salut que comporta I'amiant i també formar a tknics i operaris per fer intewencions segures amb presencia d'amiant. Així, doncs, presentem un ilibre que té vocació preventiva, voiuntat d'anticipar-se a un problema arnb serietat i ngor abans que esdevingui un conflicte social com ha succeit a Franca. Un Col.iegi com el d'Aparelladors té el deure i la...
tracking img