Licenciao

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1122 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Moldes Fossa ( examen dimarts)

1. per que es justifica el motlle de fossa?
■ Es poden obtenir peces amb geometria molt complexea ja que no es poden produir mitjançant altres procediments degut a que resultaria molt costos, - Son peçes que no es poden fer amb un sistema convencional,
■ Es poden obtenir peces de forma senzilla pero molt grans.
■ Practicament totsels metalls i aliacions es poden emmotllar , peces de fundicio
■ Es poden obtenir peces que degut a els materials de emmotllament no es poden fer amb altres processos.
2. Classifica els motlles de fossa: C02, sorra, filera, guix, motlle ceramic, en closca, cera perduda, model combustible, coquilla, matriu, centrifugació.
3. elements que intervenen a el enmotllament de fossa.Casquillo...
4. parts d’un motlle. Part superior del motlle, mazarrota oberta, respirador, copa de buidat, caixa del motlle, abeurador, linia de partició, pou, escanyador, distribuidors, cavitat del motlle.
5. tipus de sorra d’emmotllat.
- Depen de la seva procedencia: Sorra natural, Sorra sintetica
-Pel seu Grau d’humitat: Sorra verda, Sorra seca.
-Per la seva Col·locacióen el motlle en relacio al model: Sorres de revestiment, Sorres de farciment
-Per la seva utilització en l’obtenció de motlles i mascles: Sorra per a motlles, Sorra per a Mascles.
6. tipus de sorra que s’utilitzen
7. en que consisteix en motlle de filera? El molde de filera es una variant del model de sorra que no necessita moldel i permet realitzar peces de revolucio i linealsamb perfil constant
8. per que es fa servir el motlle de guix? S’obte peces amb un gran acabat superficial i tolerancies dimensionals estretes. Es requereix poca mecanització en els acabats de la peça. Les peces obtingudes mitjançant aquest procedimet no tenen practicament tensions internes.
9. per que es fa servir el motlle de carcassa a l’industria? Es un dels procedimets que es fanservir mes en els motlles de series, pel seu baix cost de produccio i per les estretes tolerancies que es poden obtenir aixi com pel bon acabat superficial de les peces moldejades
10. Definiu les fasses de emmotllament a la cera perduda consisteix a realitzar un model primari , que servira per a generar un motlle primari que acostuma a ser una coquilla o carcassa ceramica i a partir d’aquesta esrealitzi en cera un model secundari tot seguit es submergeix el model de cera en un fang refractari aquest es deixara assecar per a despres escalfar el conjunt recuperant la cera i aixi obtenint un model secundari. Sobre aquest motlle que es definiu s’abocara la colada i es deixera refredar el temps adequat per a cada material, la peça es recupera trencant el model secundari.
11. quinadiferencia hi ha de la cera perduda procediment mercast el mercuri entre a tots els recons hi ha un molt bon acabat superficial, i per cadar solid a de baixar -45ºPolimers i Motllos (examen dijous)

1. Concepte molde Cavitat que dona la seva forma a una sustancia fluida o maleable- conjunt de mecanismes, provistos de una cavitat que dona forma, amb ajuda de pressió i calor, a unfluid generalment de plastic o metalls de fundició
2. classificació de motllo 3 tipus - segons el proces tecnologic de transformació ( injeccio, premsat, transferencia) –transformació segons estructura del motllo ( estandar, morazas, de pisos –segons la producció del motllo ( produccio, prototipo, experimentals)
3. descripcio de els elements del motlle d’injecció – momenclaturas
4. partsi elements del motllo placa apoyo costst injecció, placa figura costat injeccio, placa apoyo costat expulsio, placa expulsora, regla pont, bebedero, disc centrador, columnes expulsors
5. descripcio de els moviments del motllo obrir i tancar plats, abançar i retirar la expulsio
6. particio: desmoldeo: contrasalida: contraccion:
7. linia de particion: la linia perimetral que...
tracking img