Liposomes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (743 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els liposomes
Què són els liposomes?

Un liposoma  és una vesícula esfèrica amb una bicapa lipídica fet amb el mateix material que la membrana cel·lular. Les membranes es fan generalment defosfolípids, que són molècules que tenen un grup de cap i un grup de cua. El cap se sent atret per l'aigua(hidròfila), i la cua, que està fet d'una llarga cadena hidrocarbonada, presenta repulsió perl'aigua(hidròfoba), es a dir, són molècules amfipàtiques :
A la natura, els fosfolípids es troben en les membranes estables compostes de de una doble cap, per tant, formen una micel·la bicapa:
Com podemobservar , el caps són els hidròfils i per tant, estan de cara a la part on hi ha aigua , però en canvi, les cues es troben com a l’interior per tal d’estar allunyades de l’aigua, ja que sónhidròfobes.
Quan els fosfolípids de membrana es trenquen, es poden acoblar en petites esferes, més petit que una cèl·lula normal, ja sigui com bicapes o monocapes. Les estructures de doble capa són elsliposomes. Les estructures monocapa es diuen micel·les.
 La bicapa lipídica dels liposomes està composta per fosfolípids i colesterol. Els liposomes poden estar compostos per fosfolípids derivats en lanatura amb cadenes de lípids barrejats (com la fosfatidiletanolamina, present en l’ou) o de components tensioactius com el DOPE (dioleolylphosphatidylethanolamine).Per definició, els liposomes contenenun nucli de solució aquosa,, els lípids esfèrics que contenen material no aquós es denominen micel•les, que són estructures monocapes , com hem esmentat abans.


Com es preparen els liposomes?Cal assenyalar que la formació de liposomes no és un procés espontani. Vesícules lipídiques es formen quan fosfolípids com la lecitina es col·loquen en aigua i per tant forma una doble capa o unasèrie de capes dobles, que quan se subministra energia suficient, es formen els liposomes:

Quan hi ha una micel·la de fosfolípids i una altre molècula amfifílica de caràcter més hidròfil, en una...
tracking img