Llar d'infants

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4541 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXEMPLE DE SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ DE LES ÀREES PER AL CICLE LLAR D’INFANTS

EXEMPLE DE SEGON NIVELL DE CONCRECIÓ DE LES ÀREES PER AL CICLE DE LLAR D'INFANTS Àrea 1: Descoberta d'un mateix
Continguts de procediments 1. Observació i exploració de les pròpies necessitats i possibilitats. – – Reconeixement de sensacions produïdes per necessitats bàsiques. Exploració dels materials i elsobjectes a nivell de sensacions i percepcions.

2. Control global i segmentari del cos. – – – – – Control postural: manteniment de postures. Control de l'equilibri: regulació. Coordinació dinàmica: control en els desplaçaments. Coordinació òculo-motriu. Dissociació i coordinació de moviments.

3. Estructuració de l'espai: orientació, situació, direcció. – Orientació en l'espai a nivell corporal:davant-darrera, dalt-baix, un costat-l'altre costat.

4. Percepció temporal en relació a les activitats quotidianes. – Regulació de ritmes.

5. Aplicació d'hàbits d'autonomia personal. – Creació d'hàbits de la neteja, la higiene i el vestir.

6. Expressió i manifestació cultural. – Expressió i manifestació d'emocions i situacions.

7. Imitació, imaginació i simulació. – – Imitació iimaginació. Joc simbòlic.

Continguts de fets i conceptes 1. Possibilitats del propi cos: Perceptivo-motrius, afectives i cognoscitives. – Les possibilitats perceptives i motores del propi cos.

2. El propi cos: esquema corporal. – Parts i els elements externs del propi cos.

3. L'espai: orientació i organització. – Nocions relacionades amb l'orientació estàtica i dinàmica: a davant-a darrera, adalt-a baix, amunt-avall, a dins de-a fora de, junt amb-separat de.

4. Nocions temporals. – Nocions relacionades amb l'ordenació temporal.

5. Noció d'identitat. – Característiques personals i pròpies.

Continguts d'actituds 1. Iniciativa i constància en l'acció. – – Iniciativa en les activitats quotidianes. Satisfacció per les activitats quotidianes.

2. Autoprotecció davant de perills. –Respecte per les situacions de perill en ambients coneguts.

3. Esforç per vèncer dificultats superables. – Interès per vèncer les dificultats superables.

Objectius referencials de procediments – – – – – – – – – – – – Manifestar les pròpies necessitats: gana, set, pipí, caca, mocs, etc. Experimentar les sensacions que comporta el joc motriu. Reconèixer les sensacions que produeixen estatscorporals referents a la postura, el moviment i l'equilibri. Explorar objectes i materials que poden estar a l'abast a nivell sensorial i perceptiu. Reconèixer els materials i els objectes que s'han manipulat i observat. Reconèixer les característiques dels materials i objectes coneguts. Controlar l'ajust postural en la manipulació de materials, objectes i estris. Mantenir, durant un temps previst, lacoordinació de moviments i variar-ne la velocitat. Recordar, a curt termini, postures i moviments. Mantenir l'equilibri estàtic estant dret. Experimentar el control de l'equilibri estàtic aguantant-se sobre un peu. Mostrar haver-se iniciat en el control de l'equilibri desplaçant-se sobre diferents materials i recorreguts establerts per l'educador/a.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –Consolidar l'automatisme de la marxa, aconseguint la coordinació dels moviments alternats de braços i cames, guanyant en equilibri i agilitat. Desplaçar-se de formes diverses i sobre superfícies diferents. Pujar i baixar escales alternant els peus amb suport o sense. Realitzar curses i salts a peu pla. Mostrar haver-se iniciat en el control de la inhibició en els diferents desplaçaments. Experimentardiferents direccions llançant i entomant objectes. Combinar diferents moviments en activitats motrius. Posar en coordinació ambdues mans, aplicant m‚s o menys força o fent ús de la pinça en accions de: picar, encaixar, estripar, rebregar, enfilar, cargolar, descargolar, apilar, pessigar, pastar, modelar, emmotllar, punxar. Experimentar les nocions espacials tenint com a referència el propi...
tracking img