Llei colegi profesional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10377 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4651 - 09/06/2006

[Sumari|| Índex del sumari|| Diaris Oficials disponibles || Inici]

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col•legis professionals. (Pàg. 25424)

LLEI
7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col•legis professionals.
ElPresident 
de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent
Llei
Preàmbul
La regulació de l'exercici de les professions titulades és una preocupació actual i comuna dels països del nostre entorn, en la mesura quecontribueixen aproximadament a un terç de l'ocupació laboral i constitueixen un dels principals motors de creixement econòmic i progrés del coneixement en les societats avançades. Aquesta llei, que es dicta en exercici de la competència que atribueix a la Generalitat de Catalunya l'article 9.23 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'emmarca en aquesta tendència i regula les professions tituladestot fent un tractament conjunt i sistemàtic de l'exercici d'aquestes i de les condicions de llur organització associativa, tant de naturalesa privada com de naturalesa col•legial.
Davant la legislació preexistent que regulava només el règim dels col•legis professionals, en aquesta llei s'ha considerat convenient ampliar l'horitzó de regulació a les professions titulades en general i caracteritzarcom a tals les professions per a l'exercici de les quals es requereix tenir un títol universitari. Partint de la vinculació d'aquestes professions al requisit de titulació superior, aspecte que les dota d'una especial transcendència social, el text estableix uns principis bàsics relatius a les condicions d'accés a la professió, les incompatibilitats i els drets i deures dels professionals, quegaranteixen que siguin respectats els interessos generals i els dels destinataris de l'activitat professional. Aquesta normativa no és exhaustiva, perquè ha de conviure forçosament amb l'específica de cada sector professional, però serveix de punt de referència comú al qual s'han d'ajustar les normes pròpies de cada sector.
La Llei posa una cura especial en el respecte del dret comunitari europeu is'hi adequa. En aquest sentit cal destacar com a novetat important que introdueix a partir d'una tècnica d'incorporació mixta, material i per referència, dues aportacions. En primer lloc, fa la distinció entre l'exercici permanent d'una professió titulada i l'exercici ocasional d'una activitat professional titulada, que queda regulat per l'ordenament del país on s'exerceix habitualment laprofessió, només amb una vinculació circumstancial a la legislació catalana. En segon lloc, assumeix les condicions de reconeixement professional establertes per la legislació comunitària, i demana, a més, la concertació entre les universitats i els col•legis professionals per a la formació professional prèvia i de caràcter habilitant.
En aquest mateix context de regulació comuna de l'exercici de lesprofessions titulades també s'estableix un règim sancionador general per raó de les infraccions vinculades a l'exercici professional, independentment que es tracti de professions col•legiades o no col•legiades. El tractament que en fa la Llei intenta equilibrar el respecte dels principis de legalitat, tipicitat i proporcionalitat que, conjuntament amb altres garanties procedimentals, s'han d'observaren el règim disciplinari, amb la flexibilitat necessària per a permetre un cert desenvolupament col•legial, si escau, que doni compte de les particularitats de cada professió.
Al marge d'aquest conjunt normatiu, la Llei regula el règim disciplinari col•legial, aplicable només als professionals col•legiats, que es fonamenta en l'incompliment de llurs deures per raó de la pertinença a la...