Llei d'urbanisme 1/2010

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 232 (57893 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
61305

DECRET LEGISLATIU

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tota la ciutadania que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent DECRET LEGISLATIU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició final segona de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals,financeres i administratives, de conformitat amb l’article 63.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos a comptar de la seva entrada en vigor, refongui el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i les modificacions introduïdes en l’esmentat text refós per la Llei 2/2007, del 5 de juny, del DiariOficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, del 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per la mateixa Llei 26/2009 abans esmentada. El nou text refós de la Llei d’urbanisme elaborat a l’empara d’aquesta delegació incorpora en el seu predecessor les modificacions derivades de les esmentades lleis i, a l’empara de l’habilitació per regularitzar, aclarir iharmonitzar els textos legals objecte de refosa, introdueix alguns ajustos amb la finalitat de millorar la comprensió i d’assolir la coherència i sistemàtica del text únic confegit. Així s’han introduït precisions en les normes objecte de la refosa per aclarir el sentit d’alguns preceptes, per unificar expressions terminològiques, per substituir termes androcèntrics que suposin una discriminació per raóde sexe, per corregir errades de concordances, per actualitzar referències normatives, per reordenar les articles que, com a conseqüència de les diverses modificacions legislatives, han assolit una notable extensió, i, conseqüentment, per adaptar la numeració dels articles i de les remissions entre aquests. Per altra banda, en el text refós, s’han suprimit les normes que han resultat derogades,s’han adequat les disposicions transitòries per regular totes les situacions de transitorïetat segons resulta del règim transitori de cadascuna de les normes objecte de la refosa i, per últim, s’han regularitzat i harmonitzat les disposicions addicionals i finals dels textos legals de partença. En conseqüència, en exercici de l’autorització esmentada, d’acord amb el dictamen emès per la ComissióJurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern, DECRETO: Article únic S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el text del qual es publica com a annex. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera Totes les referències realitzades en altres disposicions a les lleis objecte de refosa s’entendran realitzades als articles corresponents del Textrefós que s’aprova.

61306

Segona Les determinacions del Text refós que s’aprova s’entenen sense perjudici de les especificitats que per a la regularització d’urbanitzacions estableix la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits. Tercera Les determinacions del Text refós que s’aprova s’han d’entendre complementades, del dret a l’habitatge, amb relació,respectivament, a la delimitació d’àrees subjectes als drets de tempteig i retracte, a les directrius per al planejament urbanístic respecte els habitatges, a la destinació de sòl a habitatge amb protecció oficial, al sistema d’habitatges dotacionals públics, a la memòria social, a les declaracions de ruïna, a les reserves per a habitatges amb protecció oficial i a l’aplicació de la destinaciótotal o parcial de l’edificació a habitatge amb protecció oficial en sòl urbà consolidat. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a aquest Decret legislatiu i al Text refós que aprova i, particularment, les següents: 1. El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Text...
tracking img