Loco

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
els hidrocarburs saturats es formats únicament i exclusivament per àtoms de carboni units entre els àtoms d'hidrogen amb enllaços saturats.
Glúcids: són aldehids o cetones d'alcohols polivalents.També s'anomenen polidroxialdehis o polidroxicetones.
nomenclatura dels glúcids per a monosacàrids: l'acabament de totos els glucids es -osa. Per indicar el nombre de carbonis es posa tri-, tetra-,...Ala natura però nomes n'hi ha de 3 a 7 carbonis. Se posa un prefixe que indica de quin grup es tracta: aldo- o ceto-
propietats dels monosacàrids:La isomeria dels monosacàrids els isòmers sóncomposts amb una mateixa forma molecular però diferent estructural Isometria de funció: la presenten compostos que es diferencien el seu grup funcional.
La estereoisomeria: els esterosomes són compostsque es diferencien en la disposició espacial dels seus àtoms. Aquests diferència es deu a l'existència de carbonis asimètrics (son carbonis que van units a quatre radicals diferents presents amb totsels monosacàrids llevat de la hidroxicetona. El nombre de estereoisomes que presenten uns monosacàrids depenent del nombre de carbonis asimètrics, en general una molècula amb n carbonis asimètric pottenir 2n esteroisomes.
Depenent dels carboni asimètric els monosacàrids poden ser:D (Amb l'OH a la dreta) L (Amb l'OH a la esquerrallum polaritzada: llum que va vibrant en un sol pla.Monosacàridsd'interès biològic els monosacàrids participen en l'activitat biològica de distintes formes. Son els monòmers constituents de tots els glúcids. Actuen com a nutrients per a que la cèl·lula pugui obtenirenergia i són intermediaris en el metabolisme energètic cel·lular principals monosacàrids.
-la glucosa-la galactosa-la manosa -la fructosa acids:son polimers amb 2 o mes oses.
Poden ser: -holosidsformats solament oses i classifiquen en oligosacarids i polisacarids
homopolisacàrids : Reserva : vegetals- mido.....animals - glicogen
funcio estructural : cel·lulosa-vegetal .......animals...
tracking img